leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Hastanemiz 1973 yýlýnda 600 yataklý Bölge SSK hastanesi olarak kurulmuþtur. Uzun süre SSK hastanesi olarak hizmet vermiþ olup 2005 yýlýnda saðlýk bakanlýðýna devredilecek Çukurova Devlet hastanesi adý altýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.

Hastane arsamýz 70 000 m2 arazi üzerinde kurulmuþ olup, toplam 50 000 m2 kapalý alanda hizmet vermektedir

Hastanemizde günde yaklaþýk 4500 poliklinik hasta muayenesi yapýlmaktadýr. 2000 e yakýn personelimiz mevcuttur. Hastanemizde çoðu branþlarda yeterli hekim bulunmaktadýr.

Hastanemizde hekim seçme hakký bulunmakta olup hastalarýmýz hekimlerini seçebilmektedirler. Hekimlerin aylýk çalýþma listelerine göre hastalarýmýz randevulu veya randevusuz muayene olabilmektedir.

Hastanemizde Hasta Haklarý Birimi'miz mevcut olup, hasta ve yakýnlarýmýzýn istek ve önerileri deðerlendirilmektedir. 2010 yýlýnda 1465 müracaat yapýlmýþ olup bu müracaatlardan 1304 tanesi yerinde çözülmüþtür.

Hastanemizde taný ve tedaviye yönelik her türlü týbbi cihazlar bulunmaktadýr. MR, tomografi gibi cihazlar hastalarýmýza 24 saat hizmet vermektedir. Hastanemizde özellikli olarak TELERADYOLOJÝ hizmeti verilmektedir. Az önce belirtilen cihazlarýn görüntüleri internet yolu ile hekimlerin bilgisayar hatta cep telefonlarýna aktarýlabilmekte. Böylece hýzlý ve etkin bir taný yöntemleri uygulanmaktadýr.

Hastanemiz bu kadar is yüküne raðmen filmsiz kayýtsýz dijital hastane konseptini yakalamýþ durumdadýr. Hastanemizde çekilen tüm röntgen filmleri basýlmayýp bilgisayar otomasyon aðýndan hekimlerimiz görebilmektedir. Bu filmler hastanemizde bilgisayar ortamýnda kiþisel arþivlerinde saklanmaktadýr. Hastalarýmýzýn hastaneye her gelmelerinde filmlerini yanýnda getirmelerine gerek duyulmamaktadýr.

Bölgemizin göðüs hastanesi olan Prof. Dr. Nusret Karasu Devlet Hastanesi, 180 yataklý olup yakýn tarihte hastanemize baðlanarak hizmet vermeye devam etmektedir. Bölgemizin en büyük tüberküloz merkezi olan bu birimimizde ayný zamanda sigara býrakma hizmetleri verilmektedir. Her gün iki uzman hekim ve bir eðitim hemþiresi eþliðinde sigara býrakma hizmetleri verilmektedir.

Yakýn tarihe kadar 40 yataklý olan yoðun bakým yatak sayýsý yeni düzenlemelerle 80 yataða çýkarýlmýþtýr. Böylece ilimizde yoðun bakým yatak sorununun artýk yaþanmayacaðýný tahmin etmekteyiz. Adana ili, bölgenin saðlýk merkezi olup çevre illerden de yoðun bakýma hasta alabilmektedir.

Hastanemizde yeni bir düzenleme ile ambulansla gelen acil hastalarýn ayrý bir giriþten kabulü yapýlarak uzman hekimlerce deðerlendirilmenin yapýlacaðý 3. basamak acil servis inþaatýmýz baþlamak üzeredir. Böylece acil hastalara uzman hekim düzeyinde daha etkin saðlýk hizmeti sunulacaktýr. Planlanan bu acil serviste, tüm branþlardan uzman hekim görevlendirilmesi; hastalarýn da, hastane acilleri arasýnda ambulansla sevk iþlemlerinin ortadan kaldýrýlmasý planlanmaktadýr. Hastanýn uzman hekim bulunan hastaneye deðil de uzman hekimin -bulunduðu hastaneden- hastanýn yanýna getirmeyi planlamaktayýz.

Hastanemizde 160 uzman hekim bulunmakta olup, tamamý tam zamanlý muayenehanesiz çalýþmaktadýr. Bu da doktorlarýmýzýn hastanemizde çalýþmaktan memnuniyetlerini göstermektedir. Hastanemizde ameliyat randevularý artýk çok kýsa sürede alýnabilinebilmektedir. Böylece hem hekim hem hasta memnuniyeti saðlanmýþtýr.

Yataða baðýmlý, kronik hastalarýn, evde bakým hizmetlerinde görevli saðlýk personellerimizin gözetiminde evlerinde takip ve tedavileri yapýlmaktadýr. Ayda yaklaþýk 300'e yakýn ev ziyaretleri gerçekleþtirilmektedir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ADANA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 22024. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...