leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

Merkezi Eskiþehir' de bulunan Badel Yapý 2006 yýlýnda kurulmuþtur. Oluþturduðu profesyonel teknik kadrosu ile kurulduðu günden bu yana kendi edindiði arsalar üzerinde çaðdaþ, modern ve güvenilir projelerle üretimlerine aralýksýz olarak devam etmektedir. Vizyonumuz: Temeli insana ve doðaya saygý olan, bireyin doðallýðýyla baðýný koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasýný saðlamak ve bu sayede Yaþam Mimarlýðý felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluþturacaðýmýzý gözden kaçýrmadan yaþam pratiðine aktarmak. Planlanan zamanda, planlanan bütçe ve kalitede, nitelikli yapýlar inþa etmek için •Modern yapým tekniklerini kullanmak •Firma personelinin, tedarikçilerin ve müþterilerin katýlýmýný, paylaþýmýný ve memnuniyetini saðlayarak firma kültürü oluþturmak •Her türlü kirliliði en aza indirgeyerek çevreye saygýlý olmak •Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin uygulanmasýnda sürekli geliþim ve iyileþme için, tüm personelin süreçlere katýlýmýný saðlamak, kriterlerini temel ilke olarak benimsemiþ ve bu kriterleri kalite politikasý olarak belirlemiþtir. Misyonumuz: Ýnsanýn ilk çaðlardan beri süregelen yuva ihtiyacýný, ona doðal ve modern olanaklarla çevrelenmiþ olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle baðýný eksiksiz kurarak, doðal yuva ihtiyacýný saðlam bir zemine oturtmak. Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akýllý kullanýmýyla insaný geleceðe taþýmak ve böylelikle yüceltmek. Gelecek kuþaklarýn doðayý korumayý öðrenecek ve öðretecek bireyler olarak yetiþmesini saðlamak.
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

BADEL YAPI

Bu firmaya ait kayıtlar 16116. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...