leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Aydýn, Türkiye' nin Ege Bölgesi' nde bulunan, turizm ve tarým açýsýndan geliþmiþ bir ildir. Plaka kodu 09' dur. Aydýn Türkiye' nin ilk demiryolu kurulan þehridir. Aydýn' da çok sayýda tarihi eser bulunur. Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli buradadýr. Tarihi ve doðal güzellikleriyle bir turizm cennetidir.  Aydýn; tarihin bilinen devirlerinden beri çeþitli uygarlýklara merkez olmuþ, antik çaðýn Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nisa, Prien, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde sayýsýz bilgin ve bilge kiþiler yetiþmiþtir.  
 
Bugünkü Aydýn; kuzeyindeki Top Yataðý sýrtýnda kurulan Tralles Kenti ile birlikte MÖ.2500 yýlýnda Hititler zamanýnda geliþmiþ, VII. yy.da Lydia zamanýnda da en parlak çaðýný yaþamýþtýr. Sýrasýyla Neolitik, Kalkolotik, Tunç Çaðlarý ile Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans çaðlarýný, 1171-1270 yýllarý arasýnda Selçuklular, 1270-1307 yýllarý arasýnda Menteþeoðullarý, 1307-1390 yýllarý arasýnda Aydýnoðullarý, 1390-1922 yýllarý arasýnda Osmanlý dönemini yaþamýþtýr. Selçuklularla birlikte Türk uygarlýðýnýn kültür varlýðý ve eserleriyle donatýlan Aydýn, sosyal hizmetler, tarým ve mimaride uygar günlere þahit olmuþtur. Aydýn' ýn Türk egemenliðinde bir yönetim birimi statüsü kazanmasý 1390 yýlýnda Yýldýrým Beyazýt'ýn þehzadesi Ertuðrul Bey'in Vali olarak Aydýn'a atanmasýyla baþlamýþtýr.
 
Aydýnoðullarý zamanýnda þehrin adý Aydýn Güzelhisarý olmuþ, daha sonra Aydýn adýný almýþtýr. Þehir, XIV yy. da bugünkü yerine kurularak idari kademelendirme sýrasýyla, 1390 yýlýnda eyalet, 1426 yýlýnda sancak, 1811 yýlýnda eyalet, 1850 yýlýnda Ýzmir'e baðlý sancak olmuþtur. Aydýn' ýn 1919 yýlýna kadar sancak þeklinde devam eden bu yönetim þekli, 25 Mayýs 1919-7 Eylül 1922 yýllarý arasýnda 40 aya yakýn süren iþgalden sonra ve Kurtuluþ Savaþýnýn kazanýlmasýyla birlikte 1923 yýlýnda deðiþmiþ, müstakil vilayet olmuþtur.
 Aydýn, orta ve batý kesiminde verimli ovalar, kuzey ve güneyi daðlar ile çevrili Büyük Menderes Havzasý üzerinde 8007 km2’ lik bir alan üzerine kuruludur. Doðusunda Denizli, batýda Ege Denizi, kuzeyde Ýzmir ve Manisa, güneyde ise Muðla illeriyle komþudur. Akdeniz ikliminin hakim olduðu Ýl’ de yazlar sýcak ve kurak, kýþlarý ýlýk ve yaðýþlý geçer. Ortalama sýcaklýk 17.6 °C, ortalama yaðýþlý gün sayýsý 80.6, ortalama yaðýþ miktarý 677,5 mm/yýl' dýr.  Ýl, 37°-44' ve 38°-08' kuzey enlemleri ile 27°-23' ve 28°-52' doðu boylamlarý arasýnda yer alýr.
Aydýn Ýli gecekondulaþmadan nasibini almayan nadir illerimizden biri olup, tarým ve turizmin geliþmiþ olduðu bir ilimizdir. Son yýllarda baþta tarýma dayalý sanayi kolunda olmak üzere tüm sanayi sektöründe önemli mesafeler kat edilmiþ ve geliþme süreci de artan bir hýzla devam etmektedir. Çalýþan nüfusun yarýdan fazlasý tarým kesiminden geçimini saðlamaktadýr.Yöre halkýnýn kültür seviyesi yüksek düzeydedir.
 Son 73 yýlda Türkiye’ nin nüfusu yaklaþýk beþ kat artýþ göstermiþtir. Ayný dönemde, Aydýn ilinin nüfusu yaklaþýk 4,5 kat artýþ göstermiþ ve 2007 yýlý sonu itibarý ile açýklanan Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemine göre Ýlimizin nüfusu 946.971’ ye yükselmiþtir. Merkez Ýlçede 6 belediye, 56 köy, 37 mahalle kuruluþu vardýr. Bugün Ýlimizde küçük, orta ve büyük ölçekte yaklaþýk 600 sanayi tesislerimizin %90”ý doðrudan ve dolaylý olarak tarýma dayalýdýr. Ýlimiz; toprak, iklim ve ekolojik özellikleriyle polikültür tarýma uygun, tarýmýn her dalýnda yetiþtiriciliðin yapýlabildiði geniþ bir potansiyele sahip bulunmaktadýr. Daðlarýndan yað, ovalarýndan bal akan il tabiriyle anýlan ilimizde toplam nüfusun %55 geçimini tarýmdan saðlamaktadýr. Ýl’ in baþlýca gelir kaynaðý tarýmdýr. Çay dýþýnda aþaðý yukarý her türlü bitkisel üretimin yapýldýðý Aydýn’ da en çok katma deðer yaratan bitkisel ürünler; incir, zeytin, pamuk ve kestanedir. Bitkisel üretimde Ýlimiz; ülkemiz genelindeki incir üretiminin % 66”sýna, zeytinin % 25”ine, kestanenin % 33”üne, pamuðun %29”una sahiptir. Ýl zeytin, incir, kestane üretiminde Türkiye genelinde birinci sýrada, pamuk üretiminde Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nden sonra ikinci sýrada yer almaktadýr.
 
Aydýn, geçmiþte her ne kadar bir tarým ve bir turizm kenti olarak tanýnmýþsa da, sanayileþme sürecine girmiþtir.
 
Türkiye’ de üretilen feldispat, kuvars madenlerinin % 95’i Çine ile Milas arasýndaki daðlýk bölgeden çýkarýlmaktadýr. Ýlin önemli bir gelir kaynaðý olmaya aday Jeotermal kaynaklar mevcuttur. Sultanhisar Salavatlý’da özel sektöre ait 8,5 Megawatt gücünde Jeotermal elektrik santralinde 2006 yýlýnda ayýnda enerji üretimine geçilmiþtir. Yine Germencik Ýlçesinde özel sektörce 100 Megawatt Gücünde Jeotermal Elektrik Santrali kurulumu için çalýþmalar sürdürülmektedir.
 Aydýn Ýli, coðrafi konumu ile kara, demir, deniz ve hava yolu taþýmacýlýðý imkanlarýna sahiptir. Son yýllarda karayollarýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar, Aydýn-Ýzmir otoyolu, Ýzmir Adnan Menderes Hava Limanýna olan yakýnlýðý ile ulaþýmda geliþmiþlik standartlarý yakalanmýþtýr. Kuþadasý Limaný yat ve yolcu gemisi trafiði yönünden önemli bir hudut kapýsýdýr. Ýlimiz ilk ve orta öðretimde en baþarýlý iller arasýnda yer alýr. Saðlýk alanýnda da fiziki altyapý sorunu büyük ölçüde giderilmiþtir. Aydýn’ ýn, diðer güçlü yönleri olan ulaþtýrma ve haberleþme altyapýsý, eðitim düzeyi, saðlýk sektöründeki nicelik ve nitelikli altyapýsý ile cazibe merkezi olmaya adaydýr.  

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

AYDIN GENÇLİK CADDESİ 1

Bu firmaya ait kayıtlar 6307. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...