leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Mekan Bilgisi

Ýnsanlýk tarihinde büyük önem taþýyan Türkiye'nin kuzeybatýsýnda; Avrupa ve Asya kýtalarýný birbirinden ayýran ve kendi adýný taþýyan Boðaz'ýn iki yanýna kurulmuþ benzersiz coðrafyasý, binlerce yýllýk tarihi zenginliði, kültürlerinde barýndýrarak efsanelere ve mitolojiye ev sahipliði yapmýþ Türkiye'nin ve Dünya'nýn nadide illerinden biridir.Çanakkale eski çaðlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anýlmýþ M.Ö. 3000 yýlýndan beri yerleþim alaný niteliðini korumuþtur.

Erken Bronz Dönemi'nden bu yana önemli bir yerleþim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boðazý sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasýndaki baðlantýyý saðlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliði nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardýr.Boðazýn en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasýnda Sestos dolaylarýnda Kilitbahir, Anadolu yakasýnda Abydos dolaylarýnda Sultaniye (Kale-i Sultaniye)ya da Çanak Kalesi adý ile anýlan kaleler yaptýrýlmýþtýr. Bugünkü Çanakkale Ýli adýný Anadolu Yakasýndaki Çanak Kalesinden almýþtýr.

Yörenin en eski halký Beþiktepe ve Kumtepe yerleþmelerinden bilinen Kalkolitik Dönemin yerli halkýdýr. Bunlarý, Ý.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar herhangi bir dýþ etki altýnda kalmadan yaþamlarýný sürdüren Troya halký izler. Bundan sonra sýrasýyla Troya Savaþlarý ile Akalar, Ege göçleri ile çeþitli kavimler gelmiþtir. En son olarak Sicilyalý Komutan Roger De Flor'un ölümüyle buyruðundaki Katalonyalýlar bir süre etkinliklerini sürdürseler de, daha sonra Türkler'le yaptýklarý bir anlaþma gereði, Çanakkale ve yöresini Türk Beylerine býrakmýþlardýr.

M.Ö. 3000 yýlýnda kurulan L Troia, M.Ö. 2500 yýllarýnda bir depremle yýkýlmýþtýr. Bundan önce de yörede eski yerleþmelerin bulunduðu bilinmektedir. Dardanos kentinin I. Troia'dan önce kurulduðu düþünülmektedir. Kuruluþ önceliði 100-150 yýl kadardýr. M.Ö. 1200'lerde kuzeyden gelen "deniz kavimleri"nin göçü ile bölgede ve Anadolu'da yazýlý tarih açýsýndan karanlýk dönem baþlamýþtýr. Bölge, M.Ö. 7. yüzyýlda Batý Anadolu'da büyük bir güç haline gelen Lydia Krallýðý'nýn egemenliðine girmiþ, M.Ö. 5. yüzyýlda Perslerin gelmesiyle, Pers etkisi artmaya baþlamýþ, M.Ö. 386 yýlýnda Persler ve Spartalûar arasýnda yapýlan "Kral Barýþý" ile bölgede kesin olarak Pers egemenliði saðlanmýþtýr. M.Ö. 334'te Makedonya Kralý Büyük Ýskender'in Pers ordusunu Biga Çayý (Granikos) yakýnlarýnda bozguna uðratmasýyla Anadolu'da Pers hakimiyeti gerilemeye baþlamýþtýr. Ýskender'in Ölümünden sonra Ýskender'in komutanlarý bölgede iktidar mücadelesine giriþmiþlerdir. Bergama Krallýðý'nýn hakimiyeti ve Galat istilalarý döneminden sonra, Roma'nýn bölgedeki hakimiyet kurma çabalarý sýrasýnda Diktatör Sulla, Gelibolu'ya kadar gelmiþtir. Bölge, Roma ve Bizans dönemlerinde limanlarýyla da önem kazanmýþtýr. Osmanlýlarýn Akdeniz'de egemenlik kurma istekleri, onlarý Balkan Yarýmadasý'ndaki fetihlere, Gelibolu ve yöresinden baþlamaya yöneltmiþtir. Gelibolu'da bir tersanenin kurulmasýyla birlikte Çanakkale'deki Osmanlý egemenliði daha da artmýþtýr. Boðazýn önemi Çanakkale Savaþlarý'nda (1. Dünya Savaþý'nda) bir kez daha gündeme gelmiþ ve düþman donanmasý 18 Mart 1915 tarihinde bozguna uðratýlmýþtýr.

 

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ÇANAKKALE KORDON GENEL GÖRÜNÜM

Bu firmaya ait kayıtlar 17088. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...