leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

Türkiye'de saðlýða yapýlan en büyük yatýrýmlardan biri olan kuruluþumuz, hastalarýna sunduðu saðlýk hizmetleri ile birlikte modern tesisleri, konforu, profesyonel hizmet anlayýþý ve güler yüzlü yaklaþýmýyla halkýmýzýn saðlýktaki yeni baþvuru merkezi olmaya adaydýr.

Bölgemize yapýlmýþ Cumhuriyet tarihinin en büyük özel sektör yatýrýmý olarak kabul edilen Elazýð Damla Hastanesi, yakýn bir gelecekte dünyanýn yükselen trendi ve artan ihtiyacý olan saðlýk turizmi alanýnda da uluslararasý nitelikte hizmet verecek þekilde dizayn edilmiþ ve bu yönüyle baþta Elazýð olmak üzere, ülkemiz ekonomisine de büyük katký saðlanmasý hedeflenmiþtir. Ayrýca bölgemizin eskiden beri sýkýntýlý süreçlerinden birisi olan nitelikli insan gücü istihdamýnda da özel yerini kýsa sürede almak için çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam etmektedir. Temeli 2006 Haziran ayýnda atýlan hastanemiz, 23 Mayýs 20011 tarihinde halkýmýzýn ve bölgenin hizmetine girmiþtir.

Hastanemiz, 12.000 m2 arazi üzerine kurulmuþ olup 33.000 m2 kapalý alanda hizmet vermektedir. Modern yapýsýyla hastalarýnýn tüm beklentilerine cevap vermeyi hedefleyen Elazýð Damla Hastanesi, 3.500 noktadan komuta edilen akýllý bina teknolojisine sahiptir. 600 araç kapasiteli otoparkýmýz ile hasta ve hasta yakýnlarýmýzýn park problemi yaþamamasý saðlanmýþtýr. Çocuklarýmýz için özel olarak tasarlanmýþ olan çocuk oyun alanlarý ile hastaneye bakýþ açýlarýný deðiþtirip, mutlu ve huzurlu vakit geçirmeleri saðlanmaktadýr. Tam donanýmlý hastanemiz bünyesinde yapýlabilecek her tür özel gün ve toplantýlar için dizayn edilmiþ 152 kiþi kapasiteli konferans salonumuz bulunmaktadýr. Kafeteryamýz ziyaretçi ve hastalarýmýzýn rahat edebileceði þekilde 24 saat hizmettedir. 19 tanesi yenidoðan olmak üzere toplam 58 yoðun bakým yataðý olan, 2 anjiyo odasý ve 14 yataklý anjiyo sonrasý dinlenme odasý bulunan, 12 adet suit olmak üzere toplam 198 yatak kapasitelidir. Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatýlmýþ 13 ameliyathane ve 3 doðumhanesi bulunmaktadýr. Görüntüleme ünitemiz 1,5 tesla MR, 128 kesitli BT, sanal anjiyo ünitesi, 4 boyutlu ultrasonografi gibi en son teknoloji ürünleri olan cihazlar ile en iyi þekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadýr.

Radyasyon Onkolojisi ünitesinde, halkýmýzýn ve bölgemizin büyük sorunlarýndan olan kanser hastalýðýný en etkin þekilde tedavi eden yoðunluk ayarlý 2 adet LINAC radyoterapi cihazlarýyla, 10 yataklý kemoterapi ünitesi ile Türkiye'nin en büyük onkoloji merkezlerinden biri olmayý hedeflemektedir.

Nükleer týp bölümünde; 1 çift baþlý SPECT GAMA KAMERA cihazý ve son sistem PET/CT cihazýyla nükleer týp tetkikleri yapýlmaktadýr. Ayrýca C-14, üre-nefes testi ve hipertroid hastalarýnýn Iyot-131 ile Atom tedavisi yapýlmaktadýr.

Hastanemizde 28 branþta 66 poliklinik odamýzýn yaný sýra, Fizik Tedavi Merkezi, Estetik ve Plastik Cerrahi Ünitesi, Tüp Bebek Merkezi ve uyku bozukluklarýnýn izlenebileceði Uyku Merkezi, hastalýklarýn erken teþhisine imkan saðlayan Check-Up birimi gibi teþhis ve tedavi üniteleri ile amacýmýz, bir hastaneden çok yaþam merkezi olmaktýr.

Acil birimimizde, multidsipliner taný ve tedavi yaklaþýmý ile hizmet vermekte olan iki hastaya ayný anda müdahale edilebilecek Reanimasyon odasý, 5 yataklý kritik hasta ünitesi, yine 13 yataklý gözlem ünitesi ve 2 yataklý özel müþahade odasý mevcut olmakla birlikte sadece ülkemizde deðil tüm dünyada sayýlý merkezlerde bulunan acil servis içinde yerleþimli tomografi, ultrasonografi ve röntgen ünitelerinden oluþan Acil Servis Radyoloji Ünitesi de yer almaktadýr. Modern týbbýn tüm branþlarýyla dünya çapýnda örnek olmaya aday bir hastane olan, saðlýkta insanlýða hizmet felsefesini esas alan kuruluþumuz "YENÝ NESÝL HASTANECÝLÝK" sloganýyla dünya markasý olmak için yola çýkmýþtýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

DAMLA HASTANESİ ELAZIĞ

Bu firmaya ait kayıtlar 35207. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...