leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

KARAHAYIT / KIRMIZISU

Kýrmýzýsu ; merkez ilçe Karahayýt kasabasý içindedir. Pamukkale’ nin yaklaþýk 5 km kuzeyindedir. Kýrmýzýsu travertenleri 600C sýcaklýkta çýkan termal su çevresinde oluþmuþtur. Termal suyun içindeki maden oksitleri nedeniyle kýrmýzý,yeþil ve beyaz renkli traverten tabakalarý oluþmuþtur. Yakýn zamana kadar daha çok iç turizme hizmet veren Karahayýt Kaplýcalarý artan konaklama tesisleri ile önem kazanmýþ ve Pamukkale’den sonra turizmdeki yerini almýþtýr.

Karahayýt Kýrmýzýsu travertenleri yaklaþýk 500m2’lik bir alandadýr. Doðal güzelliði bakýmýndan ilin görülmeye deðer önemli turizm beldelerinden birisidir.1970'li yýllarda Karahayýt'ýn her köþesine kazma vurulup kýrmýzý su çýkarýldýðý için, çok sayýda kuyu zamanla kurumuþ. Bu nedenle 1990 yýlýnda Özel Çevre Koruma Kurulu, Karahayýt'ý koruma altýna aldý. 1992 yýlýnda belediye olmasýndan sonra yeraltý sularýnýn kullanýmýný disipline edildi. Ýsmini bölgede yetiþen hayýt bitkisinden alan Karahayýt'ýn tarýma dayalý ekonomik yapýsý da kýrmýzý suyla gelen turizm sayesinde tamamen deðiþti.

Belde, Denizli kent merkezine 25 kilometre uzaklýkta. CHP'li Belediye Baþkaný Ýbrahim Vural, kýrmýzý suyu dünyaya yeterince tanýtamadýklarýný, bunu baþarmak için her yýl ulusal boyutta festival düzenlediklerini söylüyor: Karahayýt bölgesinin termal kaynaklarý Ege Bölgesi'nin aktif jeolojik faaliyetleri sonucu oluþmuþtur. Kýrmýzý suyun içindeki demir iyonunun etkisiyle Pamukkale travertenlerinin aksine kýrmýzý travertenlerimiz var. Kaynaklarýmýzdan çýkan termal sular, banyo olarak kullanýldýðýnda dolaþým sistemi ile ilgili hastalýklara iyi geldiði yapýlan tetkikler sonucu belirlendi."

Kýrmýzý su kaynaklarýndan birinde geçtiðimiz yýl 200 bin YTL harcanarak çevre düzenlemesi yapýlmýþ. Turistler hiçbir ücret ödemeden buraya gelip, kýrmýzý sudan içebiliyor, çamur banyosu yapabiliyor. Ýsteyenler yanlarýnda þifalý sudan götürebiliyor.

Karahayýt Beldesi'nde yedi tane dört ve beþ yýldýzlý otelin yaný sýra 100'den fazla pansiyon bulunuyor. Belde halkýnýn büyük bölümü oturduðu evleri büyüterek pansiyona dönüþtürüyor. Özellikle yaz aylarýnda þifa aramak için yoðun olarak Ýç Anadolu Bölgesi'nden gelen yerli turistlere hizmet veriyor. Yurtdýþýndan da en çok Almanya, Rusya ve Japonya'dan ziyaretçi aðýrlýyor.

ÇAMURU MARKA OLACAK

Belediye, Karahayýt çamurunu paketleyip satmak üzere bir proje geliþtirmiþ. Þu anda Saðlýk Bakanlýðý'ndan onay bekliyorlar. Onay alýnýr alýnmaz, çamur önce iþlemden geçirilecek. Sonra da kozmetik alanýnda kullanýlmak üzere kavanozlar halinde TrForumuz.Bizpiyasaya sürülecek. Kullanan kiþinin çamurun faydasýný bir hafta içinde gördüðünü iddia ediyorlar. Ciltte yumuþak ve pürüzsüz bir yapý oluþuyormuþ. Kýrýþýklýk ve sivilcelere de iyi geldiði söyleniyor. Perakende olarak satýlmaya baþlanan çamur, önce beldede tanýtýlacak. Ýleriki aþamada tüm Türkiye'deki eczanelere daðýtýlacak. En büyük hedefleri ise dýþ piyasaya açýlmak.

SUYU VE ÇAMURU NELERE ÝYÝ GELÝYOR

Termal suyun sýcaklýðý 67-25 derece arasýnda. Pamukkale ile kýyaslandýðýnda serbest karbondioksit oraný daha az, radyoaktivitesi yüksek. Kalp, damar sertliði, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik, deri ve sinir hastalýklarýndan bazýlarýna, limbo, uyuz, akne, kaþýntý gibi hastalýklara iyi geliyor. Banyo yapýlýrsa, geniþleyen damarlar kan basýncýný düþürerek kalbi rahatlatýyor. Astým hastalarý da faydalanabilir. Çamur banyosu yapýldýðýnda vücudun dayanýklýlýðý ve direnci artýyor.

Karahayýt, Denizli kent merkezine 25, Pamukkale'ye 5 kilometre uzaklýkta. Denizli kent merkezinden akþam 20.00'ye kadar her yarým saatte bir otobüs bulmak mümkün. Karahayýt minibüslerinin yaný sýra Pamukkale minibüsleriyle de Karahayýt'a gidilebiliyor. Denizli-Ankara Karayolu'nun Pamukkale Kavþaðý'ndan dönülerek özel otomobille yaklaþýk 20 dakikada Karahayýt'a ulaþýlabilir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

DENİZLİ KARAHAYIT KIRMIZISU KAPLICA DİNLENME TES.

Bu firmaya ait kayıtlar 89976. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...