leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Denizli
fx
English
DENİZLİ KARAHAYIT KIRMIZISU KAPLICA DİNLENME TES.
Bu firmaya ait kayıtlar 84593. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Karahayıt Türkiye/Denizli/MERKEZ
Tel
: +90 (258) 171 41 40
Fax
: +90 (258) 271 41 56
 · Sanal Tur --
Mekana Ait Diğer Sahneler

Karahayıt Kırmızı Su

Karahayıt Kırmızı Su 1

Karahayıt Kırmızı Su 2

Karahayıt Kırmızı Su 3
Sahneler
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

KARAHAYIT / KIRMIZISU

Kýrmýzýsu ; merkez ilçe Karahayýt kasabasý içindedir. Pamukkale’ nin yaklaþýk 5 km kuzeyindedir. Kýrmýzýsu travertenleri 600C sýcaklýkta çýkan termal su çevresinde oluþmuþtur. Termal suyun içindeki maden oksitleri nedeniyle kýrmýzý,yeþil ve beyaz renkli traverten tabakalarý oluþmuþtur. Yakýn zamana kadar daha çok iç turizme hizmet veren Karahayýt Kaplýcalarý artan konaklama tesisleri ile önem kazanmýþ ve Pamukkale’den sonra turizmdeki yerini almýþtýr.

Karahayýt Kýrmýzýsu travertenleri yaklaþýk 500m2’lik bir alandadýr. Doðal güzelliði bakýmýndan ilin görülmeye deðer önemli turizm beldelerinden birisidir.1970'li yýllarda Karahayýt'ýn her köþesine kazma vurulup kýrmýzý su çýkarýldýðý için, çok sayýda kuyu zamanla kurumuþ. Bu nedenle 1990 yýlýnda Özel Çevre Koruma Kurulu, Karahayýt'ý koruma altýna aldý. 1992 yýlýnda belediye olmasýndan sonra yeraltý sularýnýn kullanýmýný disipline edildi. Ýsmini bölgede yetiþen hayýt bitkisinden alan Karahayýt'ýn tarýma dayalý ekonomik yapýsý da kýrmýzý suyla gelen turizm sayesinde tamamen deðiþti.

Belde, Denizli kent merkezine 25 kilometre uzaklýkta. CHP'li Belediye Baþkaný Ýbrahim Vural, kýrmýzý suyu dünyaya yeterince tanýtamadýklarýný, bunu baþarmak için her yýl ulusal boyutta festival düzenlediklerini söylüyor: Karahayýt bölgesinin termal kaynaklarý Ege Bölgesi'nin aktif jeolojik faaliyetleri sonucu oluþmuþtur. Kýrmýzý suyun içindeki demir iyonunun etkisiyle Pamukkale travertenlerinin aksine kýrmýzý travertenlerimiz var. Kaynaklarýmýzdan çýkan termal sular, banyo olarak kullanýldýðýnda dolaþým sistemi ile ilgili hastalýklara iyi geldiði yapýlan tetkikler sonucu belirlendi."

Kýrmýzý su kaynaklarýndan birinde geçtiðimiz yýl 200 bin YTL harcanarak çevre düzenlemesi yapýlmýþ. Turistler hiçbir ücret ödemeden buraya gelip, kýrmýzý sudan içebiliyor, çamur banyosu yapabiliyor. Ýsteyenler yanlarýnda þifalý sudan götürebiliyor.

Karahayýt Beldesi'nde yedi tane dört ve beþ yýldýzlý otelin yaný sýra 100'den fazla pansiyon bulunuyor. Belde halkýnýn büyük bölümü oturduðu evleri büyüterek pansiyona dönüþtürüyor. Özellikle yaz aylarýnda þifa aramak için yoðun olarak Ýç Anadolu Bölgesi'nden gelen yerli turistlere hizmet veriyor. Yurtdýþýndan da en çok Almanya, Rusya ve Japonya'dan ziyaretçi aðýrlýyor.

ÇAMURU MARKA OLACAK

Belediye, Karahayýt çamurunu paketleyip satmak üzere bir proje geliþtirmiþ. Þu anda Saðlýk Bakanlýðý'ndan onay bekliyorlar. Onay alýnýr alýnmaz, çamur önce iþlemden geçirilecek. Sonra da kozmetik alanýnda kullanýlmak üzere kavanozlar halinde TrForumuz.Bizpiyasaya sürülecek. Kullanan kiþinin çamurun faydasýný bir hafta içinde gördüðünü iddia ediyorlar. Ciltte yumuþak ve pürüzsüz bir yapý oluþuyormuþ. Kýrýþýklýk ve sivilcelere de iyi geldiði söyleniyor. Perakende olarak satýlmaya baþlanan çamur, önce beldede tanýtýlacak. Ýleriki aþamada tüm Türkiye'deki eczanelere daðýtýlacak. En büyük hedefleri ise dýþ piyasaya açýlmak.

SUYU VE ÇAMURU NELERE ÝYÝ GELÝYOR

Termal suyun sýcaklýðý 67-25 derece arasýnda. Pamukkale ile kýyaslandýðýnda serbest karbondioksit oraný daha az, radyoaktivitesi yüksek. Kalp, damar sertliði, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik, deri ve sinir hastalýklarýndan bazýlarýna, limbo, uyuz, akne, kaþýntý gibi hastalýklara iyi geliyor. Banyo yapýlýrsa, geniþleyen damarlar kan basýncýný düþürerek kalbi rahatlatýyor. Astým hastalarý da faydalanabilir. Çamur banyosu yapýldýðýnda vücudun dayanýklýlýðý ve direnci artýyor.

Karahayýt, Denizli kent merkezine 25, Pamukkale'ye 5 kilometre uzaklýkta. Denizli kent merkezinden akþam 20.00'ye kadar her yarým saatte bir otobüs bulmak mümkün. Karahayýt minibüslerinin yaný sýra Pamukkale minibüsleriyle de Karahayýt'a gidilebiliyor. Denizli-Ankara Karayolu'nun Pamukkale Kavþaðý'ndan dönülerek özel otomobille yaklaþýk 20 dakikada Karahayýt'a ulaþýlabilir.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi