leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Mekan Bilgisi

Emirgan Parký, Boðaz'ýn antikiteden gelen büyük aðaç varlýðýnýn günümüze kalmýþ zengin parçalarýndan biridir.

17.yy, da IV. Murat'ýn Roma seferinde beraberinde getirdiði iþret arkadaþý Ýranlý Prens Emir Güne Han' a hediye etmesiyle tarih sahnesine çýkan bu yeþillik Feridun Bey Bahçeleri adýyla, yüzyýllar boyu birkaç kez el deðiþtirdikten sonra 1860' lar sonunda Mýsýr Valisi iken payitahttan Hýdivlik ünvanýný koparan Ýsmail Paþa nýn eline geçmiþ ve onun kývýya yaptýrdýðý büyük ahþap sarayýnýn arka bahçesi olarak kullanýlmýþtýr.

Hýdiv, in Ýngiltere. Fransa tarafýndan indirilmesinden sonra, daha bir süre aile elinde kalan park,1930, larda Satvet Lütfýi TOZAN tarafýndan satýþ alýnmýþ, Tozan, ýn bir davetine icabet eden Vali ve Belediye Baþkaný Dr. Lütfi KIRDAR'ýn ilk kez gördüðü çevresine bakýnýp " bir kiþiye bu kadar yer çok " demesi ile,1940' lar baþýnda kamulaþtýrýlýp þehrin mülkiyetine geçirilmiþtir. Koruluktaki üç köþkü de Ýsmail Paþa yaptýrmýþtýr.

Ýstanbul'un Sarýyer ilçesine baðlý, Boðaziçinde bir semttir.

Sahilde çay bahçeleri, arka sýrtlarda büyük þehir parký ile ünlü olan semt, yeþillerle örtülüdür. Sahildeki Þerifler Yalýsý, Park içinde kafe olarak kullanýlan köþkler deðiþik çaðlardaki Osmanlý mimarisinin örneklerindendir

Osmanlý Padiþahlarýndan I. Abdülhamit bu gün Emirgan'ýn bulunduðu bölgeyi iskana açmýþtýr. IV. Murat, Ýran seferi sýrasýnda Erivan'ý kuþatmýþtý. Kaleyi korumakla görevli Emir Güne Han þehri savaþsýz bir þekilde Osmanlý Devleti'ne teslim etti. Kale komutanýnýn bu davranýþý hoþuna giden IV. Murat, kaleyi Osmanlý Devleti'ne savaþsýz bir biçimde teslim etmesinden dolayý haklý olarak 'vatan haini' damgasýný yiyeceði Ýran'a dönme olanaðýný artýk yitirmiþ bulunan Emir Güne'yi alýp Ýstanbul'a getirdi ve o zamana kadar "Feridun Bey Bahçeleri" adýyla anýlan bugün Emirgan'ýn yer aldýðý semti kendisine baðýþladý.

Emir Güne burada derhal kollarý sývayarak envai türlü içkiler imal etmek olan iþine baþladý ki bu sýrada IV. Murat içkiyi yasaklamýþtý. Bu eski Boðaz semtine 'Emirgan' denmesinin sebebi iþte yukarýda anlattýlanlardan kaynaklanmaktadýr.

"Mükemmel, ayrýntýlarýn bileþkesidir, o ayrýntýlardan biri yerinden çekip çýkarýldýðýnda geriye kalan, eksikliðinden dolayý artýk mükemmel deðildir" sözünün sahibi olan Rahmi Alp de 05.05.1946'da Emirgan'da dünyaya gelmiþtir. Emirgan'ýn Muhtarý olan Þakir Þahin, bölgedeki Oman Saçmacý Ýlköðretim Okulunun eski müdür yardýmcýsýdýr.

Emirgan parký son yýllarda yerleþtirilen spor aletleri ve yapýlan koþu parkuruyla 'sadece piknik yapýlmaya gelinen yer' kimliðinden kurtulmuþ hem sahili hem parkýyla saðlýklý yaþam tutkunlarý için yeni bir merkez konumuna gelmiþtir. Emirgan'ýn en büyük problemi ise hýzlý kentleþme sonucu oluþan betonlaþmadýr. Gerek bitmeyen, inþaat halinde kalan çalýþmalar, gerek biten ama bölgeyle doku uyuþmazlýðý gösteren yapýlar bölgenin tarihi dokusunu sadece emirgan parkýnda gözlemleyebilmemize sebeb olmuþtur.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

EMİRGAN KORUSU 2

Bu firmaya ait kayıtlar 47154. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...