leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Batman
fx
English
HASANKEYF BATMAN
Bu firmaya ait kayıtlar 32027. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Türkiye/Batman/HASANKEYF
Tel
: (0488) 381 22 17
Fax
: (0488) 381 22 26
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Hasankeyf adýnýn kaynaðý

Ortaçað Ýslam tarihçileri tarafýndan ''HISN KEYFA” adýyla bilinen þehrin birkaç adýnýn daha olduðu tarihi kayýtlardan anlaþýlýyor. Doðal kayalardan oluþan sarp kalesi ve korunmaya elveriþli coðrafi yapýsý nedeni ile bu aldýðý sanýlýyor. Ýslâm coðrafyacýsý Yakut el-Hamevi, buraya Hýsn Keybâ da dendiðini ve bunun Ermenice’den geldiðini sandýðýný söyler. Roma tarihçileri buraya Kipas, Cehpa veya Ciphas adlarýný vermiþlerdir. Süryanice’de kaya taþ manasýna gelen “kifa” kelimesinden dolayý bu adýn verildiði de söylenmektedir. Ýslami kaynaklara  göre burasý “Hýsn Luðûb” adýyla biliniyordu. Osmanlý belgelerinde ise “Hýsnkeyf” olarak geçmektedir.


Tarihî dönemler

ARTUKLULAR DÖNEMÝ: Artuklular, M. 1101 yýlýnda buraya sahip olup merkez edindiler. Selçuklu sultaný Melikþah'ýn komutaný Artuk'un oðlu Sökmen bu tarihte Hasankeyf’e yerleþerek Hasankeyf Artuklularý'nýn temelini attý. M. I232 tarihine kadar burada ve Amed (Diyarbakýr) deki hakimiyetleri sürdü. Buraya hükmeden Artuklu hükümdarlarýndan Rükneddin Davut b. Sökmen (1112-1144) ile yerine geçen oðlu Fahreddin Karaaslan ( 1144-1167) yýllarý arasýnda yöreyi yönetti.

Diyarbakýr (Amed)’ýn 1183 Salahaddin Eyyubi tarafýndan alýnýp Hasankeyf Artuklularýna vermesiyle Artuklular Diyarbakýr’a yerleþtiler. Artuklular bu tarihten yýkýlýþa kadar (1232) Hasankeyf’i temsilcileri aracýlýðýyla Diyarbakýr'dan idare ettiler. Bu geliþme Hasankeyf’in stratejik önemini gerilettiði gibi mimari geliþmesini de aksatmýþtýr.


EYYUBÝLER DÖNEMÝ: Eyyubi Kürtleri, 1232 yýlýnda Hasankeyf’i aldýklarýnda burayý bayýndýr bir þehir olarak buldular. Ancak ilk etapta gerek siyasi gerek mimari açýdan atak olmadýlar. 1260'lý yýllarda Moðollar'ýn bölgeyi harap etmesi Hasankeyf’i de etkiledi. Ýlk etapta Hülagu'nun katýna çýkan Eyyubi sultaný Takyeddin Abdullah (1249-1294) Hasankeyf’i harap olmaktan kurtardý. Hükümdarýn Eyyubi neslinden geldiðini öðrenen . Hülagu ona iltifat eder ve tüm ülkesini ona baðýþlar.

1301 yýlýnda Hülagu'nun yerine geçen oðlu Gazan komutasýndaki Moðollar, bölge ile beraber bu sefer Hasankeyf’i de harap etti. Hasankeyf Moðol istilasýndan çok kötü etkilendi. Eyyubiler, Moðol þokunu üzerlerinden atar atmaz Hasankeyf’i yeniden imar etmeðe baþladýlar. Bugün Hasankeyf’te mevcut birçok eserde imzasý bulunan El Melik El Adil Sultan Süleyman (1378-1432) zamanýnda bu imar faaliyetleri zirveye ulaþtý.

Bu sultandan sonra Hasankeyf’te duraklama dönemi baþladý. Hükümdarlarýn iç çatýþmalarý, bölgedeki güçlü devletlerin etkisi altýnda olmalarý, hem onlarý hem Hasankeyf’i zor durumda býraktý. Akkoyunlularýn (1461-1482) Hasankeyf’e tamamen hakim olmasý Eyyubiler'in gücünü iyice kýrdý. 1482 de burayý tekrar ele geçiren Kürt Eyyubiler bu sefer Safeviler'in baskýsý ile karþý karþýya kaldý.

Osmanlýlar 1515 yýlýnda bölgeyi Ýdris-i Bitlisi'nin gayretleri ile ele geçirince, burasý da Safavilerden alýnarak Osmanlý hakimiyetine geçti. Ancak yerel yönetim yine Eyyubilere býrakýldý. Eyyubilerin bu zorluklarla beraber saltanat kavgasý içine girmesi sonlarýný hazýrladý. 1524'te son Eyyubi hükümdarý Melik Halil’in saltanattan çekilmesiyle Eyyubiler tarihe karýþtý.


Kale'deki Ulu Cami, El-Rýzk Camii, Sultan Suleyman Camii, Kýzlar Camii, Ýmam Abdullah Zaviyesi, Kale kapýlarý ve Küçük Saray olmak üzere, Hasankeyf'te günümüze kadar ulaþabilen eserlerin önemli bir bölümü Eyyubiler'e ait.


OSMANLILAR DÖNEMÝ: Hasankeyf’in içinde bulunduðu bölge Osmanlýlarýn eline geçince, Diyarbakýr eyalet merkezi kabul edilmiþtir. Hasankeyf bu idari düzenlemeye göre liva (sancak, kaza) merkezi olmuþtur. Osmanlý kayýtlarýna göre 16. asýrda þehir geliþmiþ, 10 000’e yakýn bir nüfusu barýndýrmýþtýr. Bu sýralarda Hýristiyan nüfusu oraný yüzde 60'ý bulmaktadýr. Osmanlý döneminde,  Hasankeyf’in idari sýnýrlarýnýn bir hayli geniþ olduðu anlaþýlýyor. Bugünkü Batman’ýn tümü ile Siirt ilinin (merkez dahil) önemli bir bölümü ve Mardin’in Midyat, Dargeçit, Ömerli ilçeleri Hasankeyf’e baðlanmýþtý.

Ancak buranýn idari ve stratejik önemi zamanla azalmýþtýr. 19. yüzyýlýn ortalarýna geldiðimizde Hasankeyf, Midyat ilçesine baðlý bir nahiye konumuna gerilemiþtir. Cumhuriyete kadar bu durum devam etmiþtir.

CUMHURÝYET DÖNEMÝ: Hasankeyf, cumhuriyet ile beraber Mardin’in Midyat ilçesine baðlý bir bucaktý. 1926 yýlýnda Gercüþ’ün ilçe yapýlmasý ile buraya baðlanmýþ. 1990 yýlýna kadar idari statüsü böyle devam etmiþ, 1990 yýlýnda Batman’ýn il olmasý ile Hasankeyf de ilçe yapýlarak buraya baðlanmýþtýr.

Hasankeyf, insanlýk tarihinin çok önemli yerleþim yerlerinden biri olmasýna raðmen son 20-30 yýla kadar pek dikkatleri çekmedi. Paha biçilmez kültürel deðerine raðmen hep ihmal edildi. 1970’li yýllardan itibaren ILISU Barajý projesi ile birlikte gündeme geldi. Hasankeyf’in sular altýnda kalmamasý gerektiði, gerek ulusal bazda, gerekse uluslararasý düzeyde dile getirildi. Hasankeyf’in kurtarýlmasý yönündeki çabalar 2003 yýlýnda sonuç verdi. O zamanki Baþbakan, Hasankeyf’i kurtaracaklarýný kamuoyuna duyurdu. Bu tartýþmalar nedeniyle Hasankeyf, kimi ülke gündemini iþgal etti.

Öte yandan Hasankeyf teki kültür varlýklarý, içinde bulunduklarý þehir ile birlikte 1981 yýlýnda Kültür ilgili birimlerince koruma altýna alýnarak SÝT alaný ilan edildi. 1986 yýlýndan itibaren de arkeolojik kazýlara baþlandý. Bu kazýlar halen devam etmektedir.

Hem Sit alaný olmasý, hem de baraj sularý altýnda kalacak düþüncesi, ilçenin geliþimini engelledi. Son yýllarda Türkiye’de yapýlan araþtýrmada bütün tarihi zenginliðine raðmen ülkenin en geri, fakir üç ilçesinden biri oldu.

Ýlçe, ekonomik olarak gerilediði gibi, nüfus olarak da gerilemiþtir. Bölgedeki son 15-20 yýldaki olaðanüstü durumlar da eklenince bu gerileme dramatik bir duruma gelmiþtir. 2000 yýlý nüfus sayýmý sonuçlarýna göre ilçenin toplam nüfusu 7500’ün altýnda kalmýþtýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi