leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Adana
fx
English
ADANA ATATÜRK PARKI
Bu firmaya ait kayıtlar 17725. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Atatürk Cad. 61022 Sok. Türkiye/Adana/SEYHAN
Tel
: +90 (322) 455 35 00 / +90 (322) 455 37 00
 · Hakkımızda

ADANA 

Ýlkçaðda Adana, Anadolu'yu baþtan baþa geçerek Gülek boðazýndan Tarsus'a inen yol üzerinde bir konak yeriydi. Hitit tabletlerinden Hititler döneminde kent ve çevresinde Kizzuvatna Krallýðý'nýn egemen olduðu anlaþýlmaktadýr. Yöre, M.Ö. 16. yy'da Hitit Federasyonu'na, Hitit Devleti yýkýldýktan sonra Çukurova'da kurulan Kue Krallýðý'na baðlandý. M.Ö. 9. yy sonlarýna doðru Asur, M.Ö. 6. yy'da Pers, M.Ö. 333'te Büyük Iskender'in egemenliðine girdi. Iskender'in ölümünde (MÖ. 323) sonra da Selefkiler'e baðlandý. M.Ö. 66'da Romalý konsül Pompeius tarafýndan ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemlerinde, elveriþli konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi durumuna gelen 704'de Halife Abdülmelik tarafýndan Emevi topraklarýna katýldý. Abbasi halifesi Harun Reþit eski ilkçað kalesini (Adana kalesi) yeniden yaptýrdý. IX. yy'da Adana Çukurova'nýn önemli bir kültür ve ticaret merkezi durumundaydý. Ayný yy'da Yazman adlý bir Türk komutan bölgeyi yarý baðýmsýz yönetti. Bölge daha sonra Mýsýr'daki Tolunoðullarý'nýn eline geçti.

Bizanslýlar, Abbasiler'in zayýf düþmesinden yararlanarak 10. yüzyýlýn baþlarýnda kenti yeniden topraklarýna kattýlar. Alparslan'in Malazgirt Zaferi'ni (1071) izleyen yýllarda Adana, Selçuklular'ýn egemenliðine girdi (1083-1097). Bu dönemde Çukurova'ya Doðu'dan gelen bir çok Türk boyu yerleþti. 1097 Haçlý seferiyle Adana'da Selçuklu egemenliði sona erdi. 14. yy'in ilk yarýsýnda Memluklular'ýn eline geçen Çukurova'ya çok sayýda Türkmen oymaðý yerleþtirildi. 1352'de yöreye Memluklullara baðlý Türkmen Beylerinden Yüregiroðlu Ramazan Bey egemen oldu. Ramazanoðullarý adýný alan Beyliðin merkezi Adana'ydý. Ramazanoðullarý'nýn yönetiminde kent geniþledi, camiler, hanlar, kamu binalarýyla süslendi. Yavuz Sultan Selim'in Mýsýr seferi (1517) sýrasýnda Osmanlý topraklarýna katýlan Adana'yý 1608'e kadar yine Ramazanoðullarý yönetti.1672'de Adana uðrayan Evliya Çelebi kente iliþkin ayrýntýlý bilgi verir. Adana, 19. yy'ýn ortalarýna doðru Osmanlý Devleti'ne karþý ayaklanan Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa tarafýndan ele geçiridi ve Mýsýr Ordusu'nun karargahý olarak kullanýldý. Londra antlaþmasýyla (1840) Osmanlýlar'a geri verildi.1867'deki yönetsel düzenlemede vilayet oldu. 1886'da Mersin-Adana demiryolunun açýlmasý, pamuk tarýmýnýn ve kentin ekonomisinin canlanmasýna, nüfusun artmasýna neden oldu. Ermeniler'in 1909'daki ayaklanma giriþimleri bastýrýldý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda (1914-1918) Toros ve Gavurdaðý tünelleri ve Baðdat demiryoluyla kent Ýstanbul ve Suriye'ye baðlandý. Birinci Dünya Savaþý sonrasýnda 24 aralýk 1918'de Fransýz birlikleri, iþbirlikçi Ermeni çeteleriyle Adana'yý iþgal etti. Türk milis kuvvetlerinin þiddete direnmesi, iþgalcilerin önemli kayba uðramalarýna neden oldu. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Itilafnamesi hükümleri uyarýnca 5 Ocak 1922'de Fransýz iþgal kuvvetleri kentten çekildi. Bu tarih, halen Adana'nin kurtuluþ günü olarak kutlanmaktadýr.

Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

ADANA 

Ýlkçaðda Adana, Anadolu'yu baþtan baþa geçerek Gülek boðazýndan Tarsus'a inen yol üzerinde bir konak yeriydi. Hitit tabletlerinden Hititler döneminde kent ve çevresinde Kizzuvatna Krallýðý'nýn egemen olduðu anlaþýlmaktadýr. Yöre, M.Ö. 16. yy'da Hitit Federasyonu'na, Hitit Devleti yýkýldýktan sonra Çukurova'da kurulan Kue Krallýðý'na baðlandý. M.Ö. 9. yy sonlarýna doðru Asur, M.Ö. 6. yy'da Pers, M.Ö. 333'te Büyük Iskender'in egemenliðine girdi. Iskender'in ölümünde (MÖ. 323) sonra da Selefkiler'e baðlandý. M.Ö. 66'da Romalý konsül Pompeius tarafýndan ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemlerinde, elveriþli konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi durumuna gelen 704'de Halife Abdülmelik tarafýndan Emevi topraklarýna katýldý. Abbasi halifesi Harun Reþit eski ilkçað kalesini (Adana kalesi) yeniden yaptýrdý. IX. yy'da Adana Çukurova'nýn önemli bir kültür ve ticaret merkezi durumundaydý. Ayný yy'da Yazman adlý bir Türk komutan bölgeyi yarý baðýmsýz yönetti. Bölge daha sonra Mýsýr'daki Tolunoðullarý'nýn eline geçti.

Bizanslýlar, Abbasiler'in zayýf düþmesinden yararlanarak 10. yüzyýlýn baþlarýnda kenti yeniden topraklarýna kattýlar. Alparslan'in Malazgirt Zaferi'ni (1071) izleyen yýllarda Adana, Selçuklular'ýn egemenliðine girdi (1083-1097). Bu dönemde Çukurova'ya Doðu'dan gelen bir çok Türk boyu yerleþti. 1097 Haçlý seferiyle Adana'da Selçuklu egemenliði sona erdi. 14. yy'in ilk yarýsýnda Memluklular'ýn eline geçen Çukurova'ya çok sayýda Türkmen oymaðý yerleþtirildi. 1352'de yöreye Memluklullara baðlý Türkmen Beylerinden Yüregiroðlu Ramazan Bey egemen oldu. Ramazanoðullarý adýný alan Beyliðin merkezi Adana'ydý. Ramazanoðullarý'nýn yönetiminde kent geniþledi, camiler, hanlar, kamu binalarýyla süslendi. Yavuz Sultan Selim'in Mýsýr seferi (1517) sýrasýnda Osmanlý topraklarýna katýlan Adana'yý 1608'e kadar yine Ramazanoðullarý yönetti.1672'de Adana uðrayan Evliya Çelebi kente iliþkin ayrýntýlý bilgi verir. Adana, 19. yy'ýn ortalarýna doðru Osmanlý Devleti'ne karþý ayaklanan Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa tarafýndan ele geçiridi ve Mýsýr Ordusu'nun karargahý olarak kullanýldý. Londra antlaþmasýyla (1840) Osmanlýlar'a geri verildi.1867'deki yönetsel düzenlemede vilayet oldu. 1886'da Mersin-Adana demiryolunun açýlmasý, pamuk tarýmýnýn ve kentin ekonomisinin canlanmasýna, nüfusun artmasýna neden oldu. Ermeniler'in 1909'daki ayaklanma giriþimleri bastýrýldý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda (1914-1918) Toros ve Gavurdaðý tünelleri ve Baðdat demiryoluyla kent Ýstanbul ve Suriye'ye baðlandý. Birinci Dünya Savaþý sonrasýnda 24 aralýk 1918'de Fransýz birlikleri, iþbirlikçi Ermeni çeteleriyle Adana'yý iþgal etti. Türk milis kuvvetlerinin þiddete direnmesi, iþgalcilerin önemli kayba uðramalarýna neden oldu. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Itilafnamesi hükümleri uyarýnca 5 Ocak 1922'de Fransýz iþgal kuvvetleri kentten çekildi. Bu tarih, halen Adana'nin kurtuluþ günü olarak kutlanmaktadýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi