leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakkımızda

English

ADANA 

Ýlkçaðda Adana, Anadolu'yu baþtan baþa geçerek Gülek boðazýndan Tarsus'a inen yol üzerinde bir konak yeriydi. Hitit tabletlerinden Hititler döneminde kent ve çevresinde Kizzuvatna Krallýðý'nýn egemen olduðu anlaþýlmaktadýr. Yöre, M.Ö. 16. yy'da Hitit Federasyonu'na, Hitit Devleti yýkýldýktan sonra Çukurova'da kurulan Kue Krallýðý'na baðlandý. M.Ö. 9. yy sonlarýna doðru Asur, M.Ö. 6. yy'da Pers, M.Ö. 333'te Büyük Iskender'in egemenliðine girdi. Iskender'in ölümünde (MÖ. 323) sonra da Selefkiler'e baðlandý. M.Ö. 66'da Romalý konsül Pompeius tarafýndan ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemlerinde, elveriþli konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi durumuna gelen 704'de Halife Abdülmelik tarafýndan Emevi topraklarýna katýldý. Abbasi halifesi Harun Reþit eski ilkçað kalesini (Adana kalesi) yeniden yaptýrdý. IX. yy'da Adana Çukurova'nýn önemli bir kültür ve ticaret merkezi durumundaydý. Ayný yy'da Yazman adlý bir Türk komutan bölgeyi yarý baðýmsýz yönetti. Bölge daha sonra Mýsýr'daki Tolunoðullarý'nýn eline geçti.

Bizanslýlar, Abbasiler'in zayýf düþmesinden yararlanarak 10. yüzyýlýn baþlarýnda kenti yeniden topraklarýna kattýlar. Alparslan'in Malazgirt Zaferi'ni (1071) izleyen yýllarda Adana, Selçuklular'ýn egemenliðine girdi (1083-1097). Bu dönemde Çukurova'ya Doðu'dan gelen bir çok Türk boyu yerleþti. 1097 Haçlý seferiyle Adana'da Selçuklu egemenliði sona erdi. 14. yy'in ilk yarýsýnda Memluklular'ýn eline geçen Çukurova'ya çok sayýda Türkmen oymaðý yerleþtirildi. 1352'de yöreye Memluklullara baðlý Türkmen Beylerinden Yüregiroðlu Ramazan Bey egemen oldu. Ramazanoðullarý adýný alan Beyliðin merkezi Adana'ydý. Ramazanoðullarý'nýn yönetiminde kent geniþledi, camiler, hanlar, kamu binalarýyla süslendi. Yavuz Sultan Selim'in Mýsýr seferi (1517) sýrasýnda Osmanlý topraklarýna katýlan Adana'yý 1608'e kadar yine Ramazanoðullarý yönetti.1672'de Adana uðrayan Evliya Çelebi kente iliþkin ayrýntýlý bilgi verir. Adana, 19. yy'ýn ortalarýna doðru Osmanlý Devleti'ne karþý ayaklanan Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa tarafýndan ele geçiridi ve Mýsýr Ordusu'nun karargahý olarak kullanýldý. Londra antlaþmasýyla (1840) Osmanlýlar'a geri verildi.1867'deki yönetsel düzenlemede vilayet oldu. 1886'da Mersin-Adana demiryolunun açýlmasý, pamuk tarýmýnýn ve kentin ekonomisinin canlanmasýna, nüfusun artmasýna neden oldu. Ermeniler'in 1909'daki ayaklanma giriþimleri bastýrýldý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda (1914-1918) Toros ve Gavurdaðý tünelleri ve Baðdat demiryoluyla kent Ýstanbul ve Suriye'ye baðlandý. Birinci Dünya Savaþý sonrasýnda 24 aralýk 1918'de Fransýz birlikleri, iþbirlikçi Ermeni çeteleriyle Adana'yý iþgal etti. Türk milis kuvvetlerinin þiddete direnmesi, iþgalcilerin önemli kayba uðramalarýna neden oldu. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Itilafnamesi hükümleri uyarýnca 5 Ocak 1922'de Fransýz iþgal kuvvetleri kentten çekildi. Bu tarih, halen Adana'nin kurtuluþ günü olarak kutlanmaktadýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ADANA ATATÜRK PARKI

Bu firmaya ait kayıtlar 18752. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...