leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakkımızda

English

Kumsel Elektrik Pano Ltd. Þti. kurulduðu 1989 yýlýndan bu yana elektrik panolarý alanýnda faaliyet göstermekte olup, Ostim'deki fabrikasýnda kendi markasýyla üretim yapmaktadýr. Kumsel, ürünlerinde her zaman kalite, emniyet ve güvenilirliði ön planda tutmuþ, alanýnda lider markalardan biri haline gelmiþtir. Firma, müþteri memnuniyeti ve çalýþma ahlakýný kendisine ilke olarak belirlemiþ; dürüstlük ve güvenilirliðiyle tanýnan marklarýna devam etmektedir. Uluslararasý standartlara li geliþen ileri teknolojiyi takip etmesi ve müþterilerinin beklentilerine uygun esnek üretim sistemi, Kumsel'in pazarda tercih edilmesinin nedenlerindendir. Benimsenen toplam kalite anlayýþý, standardizasyon ve mühendislik birikimi sayesinde firma, endüstriyel uygulamalarýn tümüne uygun nitelik ve kapasitede üretim yapabilmektedir.

Kumsel Pano Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. yaptýðý iþlerde emniyet ve kaliteyi, zamanýnda teslimi ve sektörde tercih edilir olmayý sürekli iyileþtirme ve geliþim ile saðlayacaktýr. Bu doðrultuda, eðitim, ekip çalýþmasý ve çift yönlü iletiþim ile personelin güvenli, verimli ve hatasýz çalýþmasý saðlanacaktýr. Tüm çalýþan personel kendi sorumluluklarý ve amaçlarýnýn bilincinde olmakla beraber firma hedeflerini gerçekleþtirmede kollektif ve "ben deðil biz" anlayýþý ile çalýþmalarý saðlanacaktýr. Þirketimizin rekabet ortamýnda baþarýlý olmasý ve hedeflerini gerçekleþtirmesi, bireysel yetkinlik ve çabalar sonucu deðil; ekip ruhu ile verimli, koordineli, uyumlu ve dayanýþma ile olabileceði bilincinin bütün çalýþanlara kabul ettirilmesi ve inandýrýlmasý, ayný zamanda aramýza yeni katýlacak olan tüm personele de bu bilinç ve inancýn aþýlanmasýdýr. Ýþlerin planlanmasý ve yürütülmesi aþamasýnda çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak ve etkin bir çevre bilinci oluþturmaktýr. Çalýþanlarýn saðlýðýna ve iþ güvenliðine önem vermek, yapýlan tüm iþlerde ilgili yönetmeliklere uygun çalýþmaktýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

KUMSEL ELEKTRİK PANOLARI

Bu firmaya ait kayıtlar 7858. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...