leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bursa
fx
English
BURSA VALİLİĞİ
Bu firmaya ait kayıtlar 14585. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Selçuk Hatun Mh.Kültür Sok. No: 2 Heykel Türkiye/Bursa/OSMANGAZİ
Tel
: +90 (224) 225 19 00
Mail
: info@bursa.gov.tr
 · İletişim Formu
Ad Soyad *
Telefon :
Email *
Soruyu Yanıtlayın * 2 + 0 =
Konu *
( * ) İşaretli alanları lütfen boş bırakmayınız.

Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi
Sayýn valimizin resimlerine ulaþmak için týklayýnýz... Deðiþen ve Geliþen Bursa

 

            Sadece ülkemizin deðil, uluslararasý alanda da fevkalade önemli bir konuma sahip olan Bursa ilinde Valilik görevi yapmak hem çok büyük bir onur, ayný zamanda büyük bir sorumluluðu da beraberinde getiriyor.
            Devletimizin dününde ve bugününde çok büyük aðýrlýðý olan, gelecekte de ayný aðýrlýðý artýrarak devam ettireceðine inandýðým Bursa bugün 2.439.876 nüfusu ile ve ülke milli gelirine yaptýðý katma deðerle 4. sýrada yer almanýn gururunu yaþarken Türkiye ihracatýnda Ýstanbul’dan sonra 2. sýrayý almasý da ayrý bir gurur tablosudur.
            Anaokulundan itibaren 500 binin üzerindeki öðrenci sayýsý Bursa için baþlý baþýna bir olaydýr.
            2008 yýlý itibarýyla;
-          Türkiye dondurulmuþ toplam gýda üretiminin % 61.5’ini
-          Türkiye meyve suyu üretiminin % 26’sýný
-          Türkiye toplam salça üretiminin % 64’ünü
-          Türkiye sofralýk zeytin üretiminin % 60’ýný
-          Türkiye sentetik iplik üretiminin % 70’ini üreten Bursa
Ayrýca;
-          Türkiye otomobil üretiminin %59’unu,
-          Türkiye minibüs üretiminin % 8’ini,
-          Türkiye midibüs üretiminin % 43’ünü,
-          Türkiye kamyon üretiminin % 2’sini üretirken, ürettiði otomobilin  % 81,24’ünü ihraç etmektedir.
            Bursa, sanayideki bu büyük hamlesinin yanýnda Ülkemizin tarih, kültür ve medeniyet zenginliði bakýmýndan en fazla eseri baðrýnda taþýyan müstesna kentlerimizden biri olarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlýya ait pek çok ilkin mührünü taþýr.
            Özellikle Osmanlý Türk kültür ve medeniyetinin en muhteþem eserleriyle Bursa; kimliðini aramak, kendinden bir parça görmek isteyen herkesin burada “iþte ben buyum” diyeceði bir nadide þehirdir.
            Bursa Evliya Çelebi’nin ifadesiyle bir su þehridir. Osmanlýnýn dibacesidir. Ýlk 6 Osmanlý padiþahý ile pek çok hak dostu, devlet ve sanat adamýný baðrýnda yaþatýr.
            1453 yýlýna kadar baþkent olarak Osmanlýya uyguladýðý tarihi misyonu, 1923’ten sonra yeni Türkiye Cumhuriyetine de uygulamaya devam etmiþ ve bundan sonra da yeni zenginliklerini çok daha akýllý verimli, hýzlý ve bilinçli bir politikayla deðerlendirerek yine bu onurlu görevi devam ettirecektir.
            Sanayi ve tarým zenginlikleri yanýnda özellikle de Uludað’ýn bölge ve dünya için taþýdýðý deðer, yine asýrlar öncesinden devam ede gelen tarýmsal potansiyelinin yeniden deðerlendirilmeye baþlanmasý, Ýstanbul’a 1,5 saat, Ankara’ya 3 saat karayolu mesafesi yanýnda modern hava ve demiryolu taþýyýcýlýðý ve yapýmý öngörülen hýzlý trenle Bursa Ülkemizi dünya ölçeðinde çok daha yukarýlara taþýyacak bir yolda emin adýmlarla ilerlemektedir.
            Valilik olarak Bursa’nýn imkan ve zenginliklerini bir taraftan devlet, diðer taraftan da yerel yönetimler eliyle deðerlendirmek, sivil toplumu öne çýkarýp basýn ve meslek teþekküllerinin de destek ve katkýsýyla devlet halk bütünleþmesini en üst seviyede tesis ederek Bursa’yý layýk olduðu yere getirmek, bu süreçte siyasi partilerimiz, üniversite ve bilim insanlarýnýn da gücünü ve imkanlarýný bu büyük hedefe yönlendirmek en önemli gayemizdir.
            Bu kutsal gayenin tahakkuku yolunda güzel bir ivme yakalamýþ bulunuyoruz.
            Bu kutlu yolda kafa yoran, nefes tüketen, ter döken herkese teþekkür ediyor daha yapacak çok iþimiz var diyor ve herkese iþlerinde baþarýlar diliyorum. 
Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi