leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Sarayýn yapýmýný 1685'de Doðubeyazýt Sancak Beyi Çolak Abdi Paþa baþlatmýþ, saray onun oðlu Çýldýr Valisi Ýshak Paþa ve torunu Mehmet Paþa tarafýndan 1784'te bitirilmiþtir. 7.600 m² bir sahada yapýlan sarayýn inþaasý 99 yýl sürmüþtür.

Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan Ýshakpaþa Sarayý; Türkistan, Selçuklu ve Osmanlý mimari özelliklerini birleþtiren bir yapýdýr.Camiinin kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Saray Topkapý Sarayý'ný andýrýr, kapýlarý ise Selçuklu stilindedir.

50 x 115 metre alaný kapsayan sarayýn Harem Dairesi iki katlý, diðer bölümleri tek katlý idi. Günümüzde ikinci kat tamamen yýkýlmýþ durumdadýr. Saraya ancak doðudaki tepeden açýlan bir kapýdan girilir. Diðer taraflarý 20-30 metre yükseklikte saðlam duvarlarla çevrilidir. Kapýdan, önce dýþ avluya girilir. Dýþ avlunun etrafýnda uþak ve seyis odalarý ve tavlalar vardýr. Dýþ avludan iç avluya kemerli tak þeklinde büyük bir kapýdan girilir. Ýç avluda çeþitli odalar ve koðuþlar vardýr. Ortadaki harem dairesinin duvarlarýnda Ýshak Paþa'yý öven yazýlar bulunmaktadýr. Kapýnýn iki yanýnda iki aslan heykeli vardýr. Divan odasý (toplantý salonu) ise 20 metre geniþlik ve 30 metre uzunluktadýr.

Ayný zamanda, dünyanýn ilk kalorifer tesisatý döþenen sarayýdýr.

Eskiden sarayýn olduðu yer, sarayýn tam ortada bulunduðu bir yerleþim merkeziydi. Ova tarafýnda evler, diðer yanlarda camiler, mezarlýk ve diðer yapýlar vardý. Fakat bu yapýlarýn hepsi yýkýlmýþtýr. Saray son yýllarda yapýlan tamirat ile tamamen yýkýlmaktan kurtarýlmýþtýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

İSHAK PAŞA SARAYI

Bu firmaya ait kayıtlar 51204. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...