leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

ÝAOSB,  Türkiye’ nin en büyük en modern organize sanayi bölgelerinden birisidir. 1990 yýlýnda faaliyete geçmiþtir.

Bölgemiz Ýzmir'in kuzey batýsýnda, Çiðli ilçesinde, þehir merkezine 25 km,  Adnan Menderes Havaalanýna 35 km , Ýzmir Alsancak Limanýna 20 km uzaklýkta yer almaktadýr.

Bölgemizin toplam alaný, 7.500.000 m2’ dir. Halen 526 fabrika üretim yapmaktadýr. Bunlarýn 200’ ü ihracat yapmaktadýr. Bölgemizde 15 tane yabancý sermayeli firma bulunmaktadýr. Firmalarýmýzda, 30.000 kiþi istihdam edilmektedir. 

Bölgemiz firmalarý aðýrlýklý olarak; makine, tekstil, hazýr giyim, gýda, plastik, kimya, metal, otomotiv yan sanayi, elektrik ve elektronik sektörlerinde yoðunlaþmýþtýr.

Bölgemizin yýllýk cirosu 4 milyar, ihracatý 2 milyar ve ithalatý  1 milyar dolar civarýndadýr.

Kasým 2004’ ten itibaren firmalar doðalgaz kullanmaya baþlamýþtýr. Bölge firmalarýnýn kesintisiz ve kaliteli  enerji ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1996 yýlýnda Ataer enerji santrali kurulmuþtur. Santralin kapasitesi 60 megavatdýr. Elektrik tüketimi Bölgedeki geliþmeye baðlý olarak artmaktadýr. Kuruluþundan Aðustos 2003'e kadar Nafta ile çalýþtýrýlan santralde bu tarihten itibaren doðalgaz ile elektrik üretimine baþlanmýþtýr.Bilgisayar kontrolünde ve dünya standartlarýnda arýtma yapan 21.000 m3/gün kapasiteli, atýksu arýtma tesisi; bölgedeki tesislerle beraber iþletmeye alýnmýþtýr.Bölgede faaliyet gösteren KOBÝ niteliðindeki  firmalarý ; ihracat, yatýrým, Ar-Ge destekleri, krediler, teþvikler, E-ticaret konularýnda bilgilendirmek, yönlendirmek ve bu fýrsatlardan yararlanmalarýný saðlamak amacýyla, 2003 yýlýnda,  ÝAOSB Bölge Müdürlüðü bünyesinde KOBÝ Bilgi Hizmet Geliþim Merkezi (KOBÝM) kurulmuþtur. Bu, Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin hiçbirinde olmayan ilk uygulamadýr ve bölge sanayicilerinin yoðun ilgi ve takdirini toplamýþtýr.

Sanayicilerin Türk Telekom’ dan satýn aldýðý ADSL (simetrik olmayan) internet hatlarýnýn kullanýmýnda yaþanan sorunlara kalýcý çözüm getirmek ve bu konudaki þikayetlerine son vermek üzere bölge firmalarýna; daha hýzlý, kesintisiz ve ucuz internet eriþimi, internet hattý üzerinden daha ucuz telefon görüþmeleri, firma baþýna birden fazla mail adresi, sürekli mail hizmeti, saðlamak amacýyla, ÝAOSB ile internet servis saðlayýcýsý olan özel bir firma arasýnda 2004 yýlýnda hizmet sözleþmesi imzalamýþlardýr.

Elektrik, su ve doðalgaz daðýtýmý, imar ruhsatý, yapý kullanma izin belgesi, GSM ruhsatý verilmesi, atýk toplama, atýksu arýtma, çevrenin korumasý, aðaçlandýrma, yol yapýmý ve bakýmý, güvenlik hizmetleri yaný sýra, bölge sanayicilerinin firmalarý ve sektörleri ile ilgili bilgileri saðlamak ve sanayicilere iletmek ÝAOSB yönetiminin temel görevleridir.

Bölgenin ticaret hacmini, özellikle ihracatýný arttýrmaya özel önem verilmektedir. Bu düþünceden hareketle, bölgede üretilen ürünlerin ve firmalarýn tek bir merkezde tanýtýlmasý amacýyla sürekli sergi alaný kurulmuþtur. Alan, Aðustos 2004’ te hizmete açýlmýþtýr. 800 m2’ lik alanda kurulan sergi alanýmýzda 150 firmanýn ürünleri sergilenmektedir.

Bölgemizde, ÝAOSB imkanlarý ile tesis ettirilen  11 doktorun görev yaptýðý tam teçhizatlý, resmi tatil günleri dahil, 24 saat hizmet veren modern  bir SSK Saðlýk Dispanseri bulunmaktadýr. Dispanserde, her türlü týbbi tahliller yapýlmakta ve sonuçlar ayný gün alýnmaktadýr. Bölgede ayrýca; giderleri bölgece karþýlanan  tam donanýmlý ambulans, doktor, hemþire ve þoför kadrosuyla 365 gün 24 saat  (resmi tatil günleri dahil) acil yardým birimi hizmet vermektedir.

Bölge bünyesinde; baþta deprem olmak üzere, her türlü ulusal ve uluslar arasý felakete müdahale etmek amacýyla, felaketler konusunda uzman eðitmenler tarafýndan eðitilmiþ 24 kiþiden oluþan  “Arama Kurtarma Ekibi” mevcuttur. Ekip, Avrupa Birliði’ nde geçerli NÝBRA sertifikasýna sahiptir. 

Bölge bünyesinde, sanayicilerin istediði niteliklerde eleman ihtiyaçlarýnýn hiçbir ücret ödemeden karþýlamasýný saðlamak amacýyla, ÝAOSB Özel Ýstihdam Bürosu hizmet vermektedir.  Ýþ bulmak için birime baþvuran kiþilerin özgeçmiþleri, eðitim, bilgi ve deneyimleri ayrýntýlý olarak kaydedilmekte ve bu kiþiler,  talep sahibi sanayicilere yönlendirilmektedir.

Tüm bu hizmetlerin haricinde ÝAOSB; sosyal sorumluluklarýnýn her zaman bilincinde olan bir kurum olarak, her yýl toplam 125 öðrenciye eðitim bursu vermektedir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 16091. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...