leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Ümran Baradan 4 Þubat 1945 sabahý Ýzmir de doðdu.Dedesi Ýsmail Hakký Baradan þair, babasý Ali Ulvi Baradan ise Klasik Türk Müziðine 1915 de Girit'ten, anne tarafý da Selanik'ten gelip Ýzmir'e yerleþmiþlerdir. Ýlkokulu Alsancak Gazi Ýlkokulunda, Orta okul ve liseyi Ýzmir Kýz Lisasinde bitirdikten sonra Ankara Dil Tarih, Coðrafya Fakültesi ve akabinde Viyana Bildedenn Güzel Sanatlar Fakültesinde devletlerarasý yetenekler bursu kazanarak okumuþtur.Prof. Andrea Lehmann'ýn en özen gösterdiði ve okul sonrasý eserlerini hep izlediði bir talebesi idi.Sanatçý bundan sonra Amerikan hükümetince týp kitaplarýna týp resimleri çizmek ve týp ressamlýðý üzerinde de eðitilmek üzere 1966-1968 yýlýnda Amerikaya götürülmüþtür.Kanser tedavisinde Radyoterapiyi bulan Prof. Dr. J.R Maxfield ile baþbaþa iki sene bu gün ki "X-Iþýný ile tedavi" kitabýnýn resimlerini çizmiþtir. Sanatçý, seramik,heykel yapacak bir insanýn önce iyi resim bilmesi gerektiðine inanýr.Kendisinin 1964 de Ankara Fransýz Kültürde 1965de Ankara Sanatseverler Galerisinde resim sergileri olmuþtur. Ümran Baradan 1969 da Ýran Nakkaþlar Derneði þeref üyeliðine, 1970 de Dallas SMU üniversitesi eðitimcileri þeref üyeliðine, 1989 yýlýnda Uluslar arasý Sanatçýlar Derneði Newyork baþkanlýðýnca Þeref üyeliðine seçilmiþtir.1994 yýlýnda Uluslar arasý Kadýnlar Finlandiya baþkanlýðýnca 20.Asrýn Baþarýlý 100 kadýný arasýnda Türkiye'den seçilmiþtir. 2007 yýlýna kadar, dünyanýn en saygýn kuruluþu IWSA yani Uluslar arasý Kadýnlar Dayanýþma Birliðinin Dünya Genel baþkanlýðýný yapmýþtýr. 2007 Senesinde türüzk icabý Newyork'da yapýlan genel kurul toplantýsýndan sonra yerini Ýzlanda'dan Dr. Sonenson'a brýakmýþ ve Ümran Baradan 3 defa yaptýðý Dünya Baþkanlýðý ile 1952 den bu yana en uzun Dünya Baþkanlýðý yapan haným olmuþtur.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

KEMALPAŞA ÇİNİLİKÖY ÜMRAN BARADAN MÜZESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 12998. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...