leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Kapýcýbaþý mahallesi Kurþunlu caddesinde bulunan ve mazbut vakýf olan caminin mülkiyeti Vakýflar genel Müdürlüðü'ne aittir. Caminin haziresinde bulunan, banisi Mevlâna Yusuf Sinan'ýn mezar kitabesi hicrî 700 (1300/1301) tarihli olduðuna göre; Kurþunlu Camii'nin 1300 yýlýndan önce yapýlmýþ olmasý gerekmektedir.Tek kubbeli bir camidir. Sekiz köþeli bir kaideye oturtulan kubbenin dayandýðý kemerleri tutan sütunlarýn baþlýklarý çok süslüdür. Caminin ahþap kapýsýnýn sol kanadýnda aðaç oyma iþçiliði ile; "Accilû bit tevbeti kablel mevt (Ölmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz.)" ve sol kanadýnda ise "Accilû bissalâti kablel fevt (Vakit çýkmadan önce namaz kýlmakta acele ediniz.)" yazýlarý görülmektedir.Cümle kapýsý, kesme taþtan yapýlmýþ olup, ahþap kapýsýnýn iþçiliði dikkat çekmektedir. Kapýnýn sað köþesine cami ve Yusuf Sinan hazretleri hakkýnda bilgi tabelasý asýlmýþtýr. Son cemaat mahallindeki sütunlar, çevrede bulunan antik þehirlerden getirilmiþ olmalýdýr. Bu bölümdeki üç küçük kubbe, kemerlerle üç sütun üzerine oturtulmuþtur. Þadýrvaný ve tuvaleti mevcuttur.Ihlamur, akasya ve çam aðaçlarýyla kaplý geniþçe bahçesindeki müþtemilâtý çay ocaðý olarak iþletilmektedir.Son cemaat yerinin sol tarafýnda küçük bir mihrabý bulunan caminin pencere kenarlarý mermer bloklarla çevrilmiþ olup, korkuluklarý dövme demirden yapýlmýþtýr.Taban seviyesindeki altý pencereden bir tanesi, klima yerleþtirilmesinden dolayý iptal edilmiþtir. Kubbe yanlarýnda dört küçük pencere mevcut olup, caminin içinde yapýlýþ tarihi belli olmayan eski bir saat bulunmaktadýr. Caminin tavanýnda asýlý bulunan iki adet deve kuþu yumurtasý dikkat çekicidir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

KURŞUNLU CAMİİ EDREMİT BALIKESİR

Bu firmaya ait kayıtlar 4504. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...