leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

     Midyat Merkezi'nde yer alan en önemli sivil mimari örneðidir. Kentsel sit alanýnda yer alan taþýnmaz, kültür varlýðý özelliði gösterdiðinden tescilli yapýlar arasýnda yer almýþtýr. Eski Kaya Caddesi'nde yer alan konuta sokaktan oldukça süslemeli bir kapý ile girilmektedir. Toplam 40 odalý olan konut iki birimden oluþmaktadýr. Avlu giriþinde iki katlý yapý yer alýr. Yapýnýn alt katý danýþma, kalorifer odasý ve mutfaktan oluþur. Merdivenlerle çýkýlan üst katýnda terasta “L” þeklinde iki oda yer alýr. Konutu oluþturan ana bina dört katlýdýr. Tamamen düzgünce iþlenmiþ kesme taþla inþa edilen binanýn alt katýnda kayalýk zemin içine oyulan oda ile ona geçiþ saðlayan çapraz tonozlu ön oda yer alýr.

     Binanýn üst katýna merdivenlerle çýkýlýr. Üst teras korkuluklarý oldukça zengin iþlemeye sahiptir. Binanýn birinci ve ikinci katlarýnda eyvanlar yer alýr. Eyvanlara açýlan odalarýn içlerinde pembemsi ve sarýmtýrak kalker taþý kullanýlmýþtýr. Tüm odalarýnda banyo bulunmaktadýr. Konutun en üst bölümünde baþoda denilen teras katý yer alýr. Yarým daire formlu balkon çýkmasý olan teras katýnýn içi, oldukça süslemelidir. Her iki konutta toplam 9 oda yer alýr. Bina hem konumu ve mimari yapýsýyla hem de taþ iþlemesinin yer aldýðý zengin cephesiyle büyük önem taþýmaktadýr. Bölge turizmine hizmet veren bina, konaklama tesisi yanýnda birçok filmin ve dizinin çekildiði mekân olmuþtur.

     Midyat’ta geleneksel konutlarýn korunmasýna yönelik bilincin artmasýný saðlamýþ olup kaybolmakta olan geleneksel taþ iþleme sanatýnýn canlanmasýný saðlamýþtýr. Yapýda bulunan kitabeye göre alt katlar Þabo Þahho tarafýndan yaptýrýlmýþ, üst katlar Þahho'nun çocuklarý tarafýndan inþa edilmiþtir. Daha sonra Hana Kuyumcuoðlu'ndan satýn alýnarak kamulaþtýrýlmýþtýr. Midyat Çevre ve Kültür Evi, T.B.M.M. Mardin Valiliði Midyat Kaymakamlýðý ve ÇEKÜL Vakfý iþbirliði ile 2000 yýlýnda onarýlmýþ ve iþlevlendirilmiþtir. Baþta Midyat olmak üzere bölge Turizmine büyük katký saðlamaktadýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

MARDİN KONUK EVİ - MARDİN GUEST HOUSE

Bu firmaya ait kayıtlar 20347. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...