leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Muðla ilinin, Milas ilçesine baðlý, Gökova körfezinin kuzeyinde yer alan Ören beldesi, 15.000 dekar bir alana sahiptir. Gökava körfezine akan Kemerdere çayýnýn getirdiði topraklarla verimli, zengin Ören ovasý oluþmuþtur. Verimli topraklara sahip Ören ovasýnda narenciye, susam, pamuk, tütün, hububat ve çeþitli meyveler yetiþtirilmektedir. Ayrýca zemin tarla balýkçýlýðýna da oldukça uygundur. Ýklim : Ören beldesinde Akdeniz iklimi egemendir. Yýllýk ortalama 2O°C civarýndadýr. Temmuz ve Aðustos aylarýnda bu sýcaklýk 32 ila 34°C' ye çýkmaktadýr. Sýcaklýk kýþýn 10 dereceden aþaðýya düþmemekle birlikte, kýþýn yaðýþlý ve ýlýk, yazýn ise kurak ve sýcaktýr.
Deniz sýcaklýðý ortalama 22°C civarýndadýr. Aðustos ve Eylül aylarýnda ise deniz sýcaklýðý 24 ile 26°C'ye çýkmaktadýr. Kýþýn ve yaz mevsiminde Gökova körfezinden esen Lodos rüzgarý yazýn doðal klima iþlevini görmektedir. Beldede ormanlýk alanýn çokluðundan dolayý nem onaný minimum düzeydedir, oksijen oraný yüksektir. Bu nedenle, þeker hastasý, bronþit, romatizma hastalarýna doktorlar Ören'i tavsiye etmektedir.
Bitki Örtüsü : Beldede Akdeniz bitki örtüsü hakimdir. Zeytinlik, çam ormaný ve makiliklerden oluþmaktadýr. Çam ormanlarýnýn bulunduðu bölgelerde ýtýrlý bitkiler yoðun olarak yetiþmektedir (adaçayý, kekik, elmaçayý, defne vb.). Beldenin bitki örtüsünün önemli özelliklerinden biri de dünyada nadir rastlanan yabani orkide çeþitlerine sahip olmasýdýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

MUĞLA ÖREN SANAL TURU

Bu firmaya ait kayıtlar 22226. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...