leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Aksaray-Niðde sýnýrýnda bulunan, kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açýsýndan çok zengin olduðu için çeþitli hastalýklara iyi geldiði belirtilen Narlýgöl (Acýgöl) termal suyu, yerli ve yabancý turistler tarafýndan keþfedilmeyi bekliyor. Dört mevsim farklý doðal güzelliði ile ziyaretçilerini büyüleyen krater gölü Narlýgöl,
Kapadokya'nýn ortasýnda yer alýyor. Narlýgöl, sahip olduðu bu zenginliðe ek olarak termal turizm potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Göl kýyýsýndaki sondaj kuyusundan 65 derece sýcaklýkta su çýkartýlýrken, termal su hastalýklarýn þifa kaynaðýný oluþturuyor.
Narlýgöl kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açýsýndan çok zengin. Buradaki kaynaklar çeþitli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýyor. Acýgöl'de alýnacak banyo, özellikle sedef baþta olmak üzere romatizmal ve cilt hastalýklarýnýn tedavisine uygun. Uygun dozda kullanýlarak helyoterapi imkaný sunar. Deri ve kan akýmýný
arttýrýyor. Çevresel damar direncini ve kan basýncýný düþürmekte. Ödem çözülmesini saðlar. Kalp hýzýný düþürür. Toplar damar yetmezliðine, hiper tansiyon, romatizmal hastalýklar ve nörolojik
hastalýklara iyi gelir. Gölün giriþ kýsmýna bir otel yapýlýrken, bir otelin de inþaatý
devam ediyor. Narlýgöl, doðal güzelliðiyle birlikte Kapadokya'da termal turizm bölgesi olma yolunda ilerliyor.
Narlýgöl, termal özelliðinin yanýnda, muhteþem manzarasýyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Son yýllarda göldeki
su seviyesinin azalmasýna baðlý olarak, Narlýgöl kalp þeklini alýrken, eþsiz ve romantik görüntüsüyle ziyaretçilerini kendisine hayran býrakmaktadýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

NARLI GÖL (ACIGÖL) AKSARAY

Bu firmaya ait kayıtlar 25397. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...