leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Mekan Bilgisi

31 Ocak 2009 tarihinde Baþbakan Sn. Recep Tayyip Erdoðan’ýn katýlýmýyla açýlýþý gerçekleþen Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi tarafýndan þehrimize kazandýrýlmýþtýr. Kuþatmanýn geçtiði Topkapý-Edirnekapý surlarýnýn karþýsýnda bulunmasýyla da Ýstanbul’un tarihe açýlan kapýsý olan fetih müzesi, Kültür A.Þ. tarafýndan iþletilmektedir. Açýlýþýnýn ardýndan halkýn yoðun ilgisine mazhar olan bu kültürel mekân yakýn zamanda, baþta Cumhurbaþkanýmýz Sn. Abdullah Gül olmak üzere devletin zirvesine de ev sahipliði yapmýþtýr. 

Burasý Topkapý, Ýstanbul kuþatmasýnýn en çetin geçtiði, aþýlamaz denilen surlarýn aþýldýðý, kutlu askerlerin bekledikleri günün yaþandýðý yer… Ýstanbul’un fethe açýlan kapýsý…  Burada Ýstanbul'un fethine yeniden tanýk olacak ve kente giriliþ anýný neredeyse aynen yaþayacaksýnýz. Macar topçu ustasý Urban'ýn döktüðü toplara dokunup Kostantinopolis'in surlarýna doðru onlarýn patlamalarýna þahit olacaksýnýz. Sultan II. Mehmed'in binlerce askerinin tekbir seslerini ve Mehter Marþý'ný duyup, belki de eþlik edeceksiniz. 

Burasý 14 yýl önce Topkapý'daki Trakya Otogarý'nýn olduðu, bugün ise “Topkapý Kültür Parký”nýn bulunduðu yer. Solunuza bakýnca Edirnekapý'daki surlarý, karþýya bakýnca Topkapý Surlarý'ný yani Kostantinopolis'e ilk Türk askerinin girdiði kapýyý ve saðýnýza dönünce de Silivrikapý'daki surlarý görürsünüz. Ýþte Sultan II. Mehmed'in “Fatih” unvanýný alýþýna þahit olacaðýnýz ve Ýstanbul'un fethini yaþayacaðýnýz yer tam da burasý.

Panorama’nýn kalbi olan resim, 38 metre çaplý bir yarým küre üzerine yapýlmýþtýr. Yarým kürenin iç yüzeyini kaplayan resim, 2350 m2 olup, resimle ziyaretçi platformu arasýndaki 650 m2'lik 3 boyutlu objeler platformuyla birlikte, toplam 3000 m2'lik dev bir büyüklüðe ulaþmakta ve ziyaretçiyi her yönden kuþatmaktadýr.

Müzenin, panoramik resim ile ilgili çalýþmalarýna 2005 yýlýnda baþlanmýþ, 2008 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Bu çalýþma 8 sanatçý tarafýndan yapýlmýþtýr. Resimde 10.000 figür çizimi vardýr. Surlardaki yýkýlmýþ bölgeler ve bu bölgelerin büyüklükleri, Ýstanbul'un ilk belediye baþkaný olan Hýzýr Bey'e, surlarýn tamiri ile ilgili olarak sunulmuþ bir rapora dayanmaktadýr.

Çerçevesi ve sýnýrý olan bir resim, ne kadar derinlik ve üç boyut duygusu uyandýrýrsa uyandýrsýn çerçevesini ya da sýnýrýný görebiliyorsanýz, onun sizden ne kadar uzakta asýlý olduðunu anlarsýnýz. “ÝSTANBUL 1453 Panoramik Müzesi”ndeki çalýþmada resmin bittiði yer diye bir þey olmadýðý için, resme bakan kiþi optik alýþkanlýklarýyla eserin gerçek boyutlarýný kavrayamayacaktýr. Ýzleyici, platforma çýktýðý anda 10 saniye kadar sürecek bir þok yaþamaktadýr. Bu durum, resmin gerçekliðini ve boyutlarýný kavramayý saðlayacak referanslar, baþlangýç ve bitiþ gibi dayanak noktalarý bulamamanýn þaþkýnlýðýdýr. Burasý insana, kapalý bir mekâna girildiði halde, bir þekilde tekrar üç boyutlu dýþ mekâna çýkýlmýþ duygusunu yaþatmaktadýr.

 

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 37679. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...