leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Hakkımızda

Plastik pencere yapýmý ve teknolojisi, geliþmiþ ülkelerde uzun yýllardan beri kullanýlmaktadýr. 80'lerin baþýnda Türkiye'ye giren Plastik doðrama kýsa zamanda estetik, ekonomik ve dayanýklý oluþu nedeniyle pazarda kendine kolayca yer buldu.
PLASPEN bu pazara 1989'da girdi. Avrupa'nýn önde gelen PVC bazlý üretim yapan firmalarýyla anlaþarak, Türkiye'ye en yeni teknolojileri her zaman, en önce transfer eden kuruluþ oldu. Geliþmiþ ülkelerdeki ölçü ve kalitede PVC doðrama, ayný standartlarda Türkiye iklim ve koþullarýna göre üretilmeye baþladý.

Yüzde yüz müþteri mutluluðu ve üretime baþladýðý ilk günden beri sektöre de, kalitede ve saðlamlýkta hep öncü oldu. Bu nedenle kuruluþundan bugüne üretim anlayýþýna ve sektöre bir çok yenilik getirdi. Sektördeki ilklere damgasýný vuran PLASPEN, kalite ve estetiði müþterisine en ekonomik biçimde sundu.

PLASPEN, bütün bu özelliklerden dolayý kimyasal ve fiziksel standartlara tam uygunluðu nedeniyle Türkiye'den dýþ ülkelere ihracatta pazarýný rahat buldu.

PLASPEN yeni teknolojiyi bilen ve uygulayan üst yönetimiyle, eðitimli, kalifiye elemanlarýyla, modern tesisi, yan sanayisi ve en önemlisi öncü olmanýn sorumluluðu ile büyüyen, yurtdýþýna açýlmýþ, güvenilir bir kuruluþtur. PLASPEN yüksek kalitesine raðmen ekonomik olmayý, öncü olmasýna borçlu olduðunun bilincindedir ve hep öyle olacaktýr.

Doðada öncüler güçlü, farklý, yaratýcýdýrlar. Araþtýrýr, risk üstlenir, sonuç alýrlar. En önemlisi öncülük ettikleri gruba karþý sorumluluk duyarlar. PLASPEN'de doðadaki gibi öncü olmanýn bilinci ve sorumluluðunu taþýr. Sektöre ve tüketicisine verdiði güvenle bugün geldiði yer, yýllardýr öncü olmasýnýn sonucudur. PLASPEN vardýðý yerden mutludur.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

PLASPEN - 2010 İZMİR YAPI FUARI STANDI-Fair Arena Standı

Bu firmaya ait kayıtlar 2436. kez ziyaret edilmektedir.