leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Mekan Bilgisi

Çeþitli devirlere ait eski eserler bakýmýndan zengin olan Urfa'da, bu eserlerin korunmasýna yönelik bir müze ihtiyacý ilk olarak dönemin Milli Eðitim Müdürü Avni Günal tarafýndan 1948 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'na teklif edilmiþtir. Bir yandan teklifin cevabý beklenirken, diðer taraftan daðýnýk durumdaki eserler Atatürk Ýlkokulu'nda toplanmaya baþlanmýþtýr. Urfa Müzesi'nin çekirdeði böylece oluþturulmuþtur. Bu tekliften sonra, 1954 ve 1956 yýlýnda teklifler yinelenmiþtir. Ýlkinde eserlerin mahalli imkânlarla korunmasý istenmiþ, ikincisinde ise hemen yakýnýndaki Gaziantep'te bir müze mevcut olduðu ve Urfa'da þimdilik bir müze kurulamayacaðý söylenmiþtir. Sonunda 1956 yýlýnda Urfa'da müze kurulmasý ve kurulacak müzede Baþöðretmen Halil Gültekin'in görevlendirilmesi istenerek Þehit Nusret Ýlkokulu'nda müze için bir alan, depo haline getirilmiþtir.
Belediye tarafýndan ayrýlan bu 800 m2 'lik alan Bakanlýkça yapýlan inceleme sonucunda uygun görülmemiþ ve Þehitlik mevkiinde 1500 m2 'lik arazi müze inþasý için belirlenmiþtir. 1961 yýlýnda müzenin inþaatýna baþlanmýþ; bir taraftan da tarihi eserlerin toplanmasýna da devam edilmiþtir. 8.11.1967 tarihinde Müdürlük haline getirilen Urfa Müzesi, 1969 yýlýnda halkýn ziyaretine açýlmýþtýr.
2 Salon ve 1 depodan oluþan müze binasý, yeterli gelmemiþ ve 1988 yýlýnda bugünkü modern bina inþa edilerek hizmete girmiþtir. Modern binada, 3 arkeolojik, 1 etnografik eser teþhir salonu, çok amaçlý salon, kütüphane, idarî bölümler, depolar, lâboratuar ve fotoðrafhane yer almaktadýr.

Müzenin bahçesinde açýk teþhirde, kronolojik bir sýra içinde, mimari eserler, taþ eserler ve mozaikler yer almaktadýr.

Urfa Müzesinde toplam 73.800 adet eser mevcuttur.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ŞANLIURFA MÜZESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 10905. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...