leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Hakkımızda

Þifa Hastaneler Grubu 1983 yýlýnda mütevazi bir poliklinik çalýþmasý ile baþlattýðý hizmetlerine 1987 yýlýnda da yataklý tedavi ünitelerini ekleyerek insan saðlýðýna hizmet konusunda çalýþmalarýný sürdürmüþtür.

Grubumuzun teknoloji ve personel yatýrýmlarý dünyanýn en ileri hastaneleri ile eþdeðerdedir. 1995 yýlýnda Basmane hastanesini büyüterek Ýzmir'in en büyük ilk özel hastanesi yapan grubumuz,2001 yýlýnda Bornova Þifa, 2005 yýlýnda da Doðu Anadolu’nun en büyük özel hastanesi olan Erzurum Þifa Hastanesi'ni iþletmeye açmýþ olup hizmet yelpazesini daha da geniþletmiþtir.

2009 yýlý Ocak ayýndan itibaren Ýzmir Þifa Üniversitesi çalýþmalarý baþlamýþ olup üniversite kuruluþ sürecimiz devam etmektedir.

Hastanelerimizin durmaksýzýn yapmýþ olduðu bilimsel çalýþmalar ve teknolojik yatýrýmlar sayesinde, Þifa Hastaneler Grubu uluslararasý platformda da hak ettiði yere ulaþacaktýr.

Grubumuz, Þifa Üniversitesi çalýþmalarýna ek olarak yine 2010 yýlý içerisinde yurtdýþý yatýrýmlar planlamaktadýr. Bu projelerin tamamlanmasý ve iþletmeye açýlmalarý için çalýþmalarýmýz aralýksýz sürmektedir.

Tüm dallarda teþhis ve tedaviye yönelik hizmetler veren Þifa Hastaneler Grubu, son 10 yýlda özellikle eriþkin, çocuk kardiyoloji ve kalp cerrahisi hizmetlerinde yapmýþ olduðu çalýþmalar ve teknolojik yatýrýmlar sayesinde Türkiye’de ilk sýralarda olup dünyanýn en iyi klinikleri ile eþdeðer seviyelere gelmiþtir.

Özellikle 2001 yýlýnda Bornova Þifa Hastanemizde, 2005 yýlýnda da Erzurum Þifa Hastanemizde kanser teþhiþ ve tedavisine yapýlan yatýrýmlarla, dünyada geliþen en son teknolojiler hastanelerimize kazandýrýlmýþtýr.

Tüm ekibimizin kalbine, en kutsal varlýk olan insana hizmet vermenin mutluluðu yayýlmýþtýr. Sayýsý 1300 kiþiye ulaþan Þifa personelimiz, bu zor hizmeti deðerli hastalarýmýza sunarken, kendilerini dünyanýn en bahtiyar insaný kabul etmektedirler. Ýleri teknoloji, deneyimli kadrolar ve insana saygý anlayýþý ile çalýþan hastanemiz mensuplarý, Þifa Hastaneler Grubuna güvenen ve büyük teveccüh gösteren halkýmýza layýk olmak için gece gündüz durmadan çalýþmaya devam edecektir.

Þifa Hastaneler Grubu’na güvenip yurtiçi ve yurtdýþýndan tedaviye gelen tüm hastalarýmýza saðlýk ve mutluluklar diler, Þifa saðlýk ekibi adýna saygýlarýmý sunarým.

Doç. Dr. Mehmet ATEÞ
Þifa Hastaneler Grubu
Genel Koordinatör

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ŞİFA HASTANESİ ERZURUM

Bu firmaya ait kayıtlar 28779. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...