leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Adana
fx
English
SİNEMA MÜZESİ ADANA
Bu firmaya ait kayıtlar 9253. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Kayalıbağ Mahallesi Atatürk Evi yanı Seyhan Caddesi No:35 Türkiye/Adana/SEYHAN
Tel
: 0322 359 01 21
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

18. Uluslararasý Altýn Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamýnda Adana Sinema Müzesi açýldý. Yoðun bir katýlýmla hizmete giren müze, içinde fotoðraf, afiþ, kitap ve diðer dokümanlarla Türk sinema tarihine ýþýk tutuyor.

Abdurrahman Keskiner, Ethem Çalýþkan, Temel Gürsu, Altan Günbay, Yavuz Karakuþ, Yýlmaz Þerif, Canan Perver, Ziya Özcanlar, Muzaffer Üzgü, Nilüfer Aydan, Yýldýrým Yanýlmaz, Ali Özgentürk gibi çok sayýda oyuncu, yazar ve yönetmenin katýldýðý Sinema Müzesi'nin açýlýþýnda konuþan Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Zihni Aldýrmaz, Altýn Koza'nýn benzerlerinden farklý olarak Anadolu insaný ile sanatçýlarý buluþturan bir festival olduðunu söyledi.

Adanalý sanatçýlarla oluþturduklarý müzeyi bitiþiðindeki binayý da restore ederek daha da büyüterek Türkiye'nin sinema müzesi haline getireceklerini dile getiren Aldýrmaz, "Burasý yaþayan bir organizma olarak devam edecek. Ýnþallah önümüzdeki yýllarda burayý çok daha muhteþem halede bulacaðýz. Bir ay gibi kýsa bir sürede bu müzeyi hazýrladýk. Ama 'ortak akýl' mantýðýyla bütün kesimlerin sahip çýkmasýyla bunu baþardýk."dedi. Sanatçýlara emanetleri en güzel þekilde koruyacaklarýný ifade eden Aldýrmaz, kendilerini destek veren herkese teþekkür etti. Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ ise sadece Adana için deðil tüm ülke adýna önemli bir müzenin hizmete girdiðini vurguladý. Kentin kültür ve sanat þehri olarak geliþmek durumunda olduðunun altýný çizen Coþ, "Bundan dolayý böyle güzel müze ve kuruluþlara sahip olmasý gerekir. Böyle önemli bir sanat müzesini ülkemize kazandýran Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür ediyorum."

Abidin Dino'nun kendisine hediye ettiði bir tabloyu Sinema Müzesine baðýþlayan Yönetmen Ali Özgentürk de Ýstanbul dýþýnda ilk defa bir Anadolu kentinde böyle bir mekanýn açýldýðýný hatýrlattý. Buranýn çok önemli bir yer olduðunu ifade eden Özgentürk, "Anadolu da sinemacýlara kýz vermezler. Ama bu þehirin tarihsel potansiyeli burayý açtýrdý. 15. Ve 16. Yüzyýlda Adana'da baþlayan muhalefet kültürü bu müzeyi açtýrýyor. Orhan Kemal, Yýlmaz Güney…Bu müzenin önünden dört sene sonra geçecek olan bir ortaokul öðrencisi kapýsýnýn üzerinde örümcek aðlarý görmemelidir. Yaþamalýdýr; böyle bir ümitle buraya bakýyorum."diye konuþtu.  Yazar Muzaffer Üzgü ise Türkiye'nin hiçbir kentinde olmayan sinema müzesinin Adana'da bulunduðunu ileri sürdü.  Üzgü, þunlarý söyledi: "Bunun bir nedeni var. Çünkü Ben çocukluðumdan biliyorum, Adana sinemaya çok düþkün bir kenttir. Sinema reklamýný kadýnlar yapardý. Ailecek yazlýk sinemalara gidilirdi. Þehirde güçlü bir sinema kültürü vardý. Bu bakýmdan böyle bir müzeyi hak ediyordu. Benim de birkaç parça eþyam müzeye konulduðu için ayrýca mutluyum." Türk sinemasýnda "Çirkin Kýral" lakaplý Yýlmaz Güney'in mektuplarý ile bal mumu heykelinin yer aldýðý müzenin açýlýþýna katýlan eþi Fatoþ Güney'de duygusal anlar yaþadý. Güney'in heykeli önünde O'nun hayranlarý ile fotoðraf çektiren Güney, müzenin açýlmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Yýlmaz Güney'in heykelinin tam kendisine benzemediðine iþaret eden Fatoþ Haným, bunun deðiþtirileceðini bildirdi. Ünlü aktörün mektup, kostüm ve benzeri bir çok özel eþyasýný müzeye baðýþladýðýna deðinen Güney, Anadolu da böyle bir müzenin açýlmýþ olmasýnýn çok önemli olduðunu sözlerine ekledi. Müzeye koleksiyonundaki afiþlerden hediye eden Sinema oyuncusu Yýlmaz Köksal ise müzenin geç kalmýþ bir giriþim olduðunu aktardý.

Tarihi Tepebað Mahallesi'nde sýralý konaklardan ilkinin restore edilerek dönüþtürüldüðü müze þu bölümlerden oluþuyor: Yýlmaz Güney'e ayrýlan bölüm. Hem ressam hem sinemacý olan Abidin Dino, romanlarýyla pek çok filme ilham kaynaðý olmuþ yazar Yaþar Kemal, yazar Orhan Kemal, yönetmen Þahin Kaygun, oyuncu Þener Þen, yönetmen Ali Özgentürk ve yine eserleriyle sinemaya ilham kaynaðý olmuþ yazar Muzaffer Üzgü'ye ayrýlan bölümler bulunuyor. Bunlarýn yanýnda, Adana Büyükþehir Belediyesi Altýn Koza Film Festivalinin dününü ve bugününü gözler önüne seren bölüm. Fotoðraf ve sinema sanatýna ait 2000 adet kitabýn yer aldýðý bir kütüphane ve film arþivinden oluþan bölüm. Kiþisel veya toplu film izlemeye imkan veren bir mekan. Bu bölümlerde Yýlmaz Güney, Abidin Dino, Orhan Kemal ve Adana Büyükþehir Belediyesi Altýn Koza Film Festivaline ait heykeller, sinema afiþleri, belgeler, özel eþyalar ve ünlü ressam Etem Çalýþkan'ýn illüstrasyonlarý, senaryolar, filmler, eski sinema makineleri, yazlýk sinema maketi gibi dokümanlar sergileniyor.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi