leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksaray
fx
English
SOMUNCU BABA TÜRBESİ VE CAMİİ AKSARAY
Bu firmaya ait kayıtlar 37082. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Ferman Sk. Türkiye/Aksaray/MERKEZ
Tel
: 0 382 213 32 30
Fax
: 0 382 213 37 66
Mail
: aksaraymuf@diyanet.gov.tr
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi
Asýl adý Hamid Hamidüddin'dir. Somuncu Baba olarak da bilinen Þeyh Hamid-i Veli Hazretleri, Osmanlý Padiþahý Yýldýrým Bayezid Han zamanýnda yaþadý. Soyu Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e ulaþýr, 24. kuþaktan torunudur, Seyyittir. Alaaddin Erdebili'den ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden manevî terbiye almýþtýr. Dinî ve dünyevî ilimlerle ilgili icazet alarak, irþad vazifesi için Anadolu'ya dönmüþ Bursa'ya yerleþmiþtir. Bursa'da çilehanesinin yanýnda yaptýrdýðý ekmek fýrýnýnda somun piþirip çarþý pazar dolaþarak “Somunlar Müminler!” nidasýyla insanlara ekmek daðýtmýþtýr. Bu sebeple Þeyh Hamid-i Veli Hazretleri, Somuncu Baba ve Ekmekçi Koca olarak da tanýnmýþtýr. Bursa, Ulu Cami'nin açýlýþ hutbesini Þeyh Hamid-i Veli Hazretleri okumuþ, hutbede Fatiha Suresini yedi farklý þekilde yorumlamýþtýr. Bu olaðanüstü hutbeyi dinleyen cemaat Þeyh Hamid-i Veli Hazretlerine büyük bir teveccüh ve tazim göstermiþtir. Manevî kiþiliði ve bilgelik yönü ortaya çýkan Þeyh Hamid-i Veli Hazretleri þöhretten korktuðu için talebeleriyle birlikte Bursa'dan ayrýlarak Aksaray'a gelmiþtir. Hâmid-i Aksarâyî hazretleri, 1412 (H.815) senesinde, bir gün dostlarý ve talebeleriyle helâlleþti. Ýki rekat namaz kýldýktan sonra, uzun uzun duâ etti. Sonra Kelime-i þehâdet getirerek vefât etti. Cenâze namazýný talebesi olan Hâcý Bayram-ý Velî kýldýrdý. Geriye iki erkek çocuk býrakarak, bugünkü türbesinin olduðu yere defnedildi. Þeyh Hamid-i Veli Türbesi ve mescidi, Aksaray merkezde Evliyalar mezarlýðý olarak adlandýrýlan Evrah Kabristaný içinde
bulunmaktadýr.
Türbe ve mescid yaklaþýk olarak 80 - 100 m2'lik bir alan içerisinde yapýlmýþtýr. Mescid kýsmýnýn bulunduðu bina aslen kesme taþ yapý olup iki kubbelidir. Þeyh Hamid-i Veli'ye ait türbe açýk bir türbedir. Bu türbede Þeyh Hamid-i Veli'ye ait mezar bulunmaktadýr. Ayrýca Þeyh Hamid-i Veli mezar haznesinde torunlarý ve yakýnlarýna ait olan mezar taþlarý bulunmaktadýr. Þeyh Hamid-i Veli mescidi iki kubbelidir. Giriþte saðda kalan ilk kubbede mescit kýsmý yer almaktadýr. Solda ikinci kubbenin olduðu kýsýmda demir kapýyla türbedar odasýna girilir. Türbedar odasýnda ki iç kýsma girildiðinde 1,5 m x 1,5 m. ebadýnda tek gözlü penceresi olan çilehane kýsmý yer almaktadýr. Açýk türbenin arka kýsmýnda Þeyh Hamid-i Velinin itikafhanesi yer almaktadýr. Somuncu Baba Türbesi'nin hemen yanýnda oluþturulan Somuncu Baba Kültür Merkezi, halka açýk inanç turizmine yönelik dini mekanlar olarak tasarlanmýþ, Selçuklu ve ilk devir Osmanlý mescitlerini hatýrlatan 800 kiþilik ahþap revaklý çatýlý bir mescit, alýþveriþ birimleri ve fýrýnýyla Somuncu Babanýn yaþadýðý dönemin
havasýný ziyaretçilerine hatýrlatmaktadýr.
Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi