leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmir
fx
English
TARİHİ HAVA GAZI FABRİKASI
Bu firmaya ait kayıtlar 98507. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Türkiye/Izmir/Alsancak
Tel
: 232 293 12 00
Mail
: him@izmir.bel.tr
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, restorasyon çalýþmalarýný tamamladýðý tarihi Havagazý Fabrikasý’nda çevre düzenlemesine baþladý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Fransýzlar tarafýndan 150 yýl önce inþa edilen Alsancak’taki Havagazý Fabrikasý’nda yaptýðý restorasyon çalýþmalarýnýn ardýndan çevre düzenlemesine baþladý. Çevre düzenlemeleri kapsamýnda alt yapý düzenlemelerinin de gerçekleþtirileceði fabrika sahasýnda açýkhava sinemasý, otopark, yeþil alanlar, alýþ veriþ standlarý, açýk sergileme alaný, kafeteryalar ve eðlence yeri oluþturulacak. Eskiden gaz depolama iþlevi gören, þu anda sadece izi bulunan gazometrenin de sembolik olarak çelik konstrüksiyon canlandýrmasý yapýlacak. Çelik konstrüksiyon yapýnýn iç bölümünde, eski havagazý fabrikasýnýn içinden çýkartýlan, tarihi yansýtacak ögeler sergilenecek.

Havagazý Fabrikasý Restorasyon Projesi gereðince, 24 bin metrekarelik açýk alan üzerindeki 2850 metrekarelik inþaat alanýna sahip tescilli yapýlar dýþýndaki tüm yapýlar yýkýldý. Aslýna uygun olarak restore iþlemleri yapýlan tescilli yapýlarýn Gençlik Merkezi olarak kullanýlacaðý bildirildi.

Fabrika sahasýndaki dökümhane binasý kafeterya olarak planlanýrken, depo binalarý da sergi salonu ve sanat atölyeleri þeklinde düzenlendi. Ayrýca diðer tescilli yapýlar, okuma salonu satýþ birimi ve idari bina olarak kullanýlmak üzere restore edildi. Alanýn gerisindeki iki katlý betonarme bina da yeniden düzenlenerek yenilendi. Ayný çalýþmalar çerçevesinde, eski Havagazý Fabrikasý’nýn simgesi konumunda olan dev bacanýn iç temizliði yapýldý ve bacanýn güçlendirilmesi için gerekli çalýþmalar gerçekleþtirildi.
Liman gerisindeki Havagazý Fabrikasý’nýn kültürel aktivite ve çekim merkezi haline getirileceðini söyleyen Ýzmir Büyükþehir Belediyesi yetkilileri, bu projenin hayata geçmesiyle, Ýzmir’in kültür ve sanat kenti olma hedefine bir adým daha yaklaþmýþ olacaðýný belirtti. Eski Havagazý Fabrikasý’nýn yeri ve yapýsý itibariyle, kentlinin yaný sýra turistlerin de ilgisini çekeceði kaydedildi.

Havagazý Fabrikasý’nýn tarihi

Fransýz “Laidloux and Sons” þirketi tarafýndan inþaatýna 1862 yýlýnda baþlanan Havagazý Fabrikasý, 1902 yýlýndan itibaren þehrin havagazý ile aydýnlatma sisteminin odak noktasýný oluþturmuþtu. Kentte elektrikle aydýnlanma devreye girene kadar kullanýlan Alsancak'taki fabrika, Ýzmir’in her dönem çaðdaþ ve öncü olduðunun da bir göstergesi olarak anýlýyor. Güçlü bir ticaret ve liman kenti olan Ýzmir’de sanayinin geliþmesinde çok önemli rol oynadýðý bilinen bu fabrikanýn, çok maksatlý kullanýmlara uygun yeni düzenleme sonrasýnda kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri olmasý bekleniyor.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi