leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Urla Karantina Adasý diðer adýyla Hastane Adasý aslýnda insanlýk tarihinin 5000 yýllýk izlerini taþýmaktadýr . Çok çeþitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliði yapan Karantina Adasý , adýndan anlaþýlacaðý üzere 4 tarafý denizlerle çevrili Ýzmir Körfezinde anakara ile baðlantýsý olan ve Cumhuriyet döneminde aðaçlandýrýlan en güzel iklime sahip tek adadýr.
Ana karaya yaklaþýk 600 metrelik taþ dolgu yol ile baðlanan adamýz 320 dönümlük yüzölçümüne sahip Hastanemizden baþka Hudut ve Sahilleri Saðlýk Koruma Yeri Müdürlüðü ile sadece yaz dönemlerinde faaliyet gösteren Saðlýk Bakanlýðý Sosyal Tesisleri Müdürlüðü'nü de üzerinde taþýmaktadýr.
Mülkiyeti Maliye Bakanlýðý'na ait olan Karantina Adasý Osmanlý döneminde tüm dünyada yaygýn olan bulaþýcý hastalýklarla mücadele için Pilot bölge seçilmiþ ve üzerinde bu amaca uygun küçük taaffuzhane daha sonra büyük taaffuzhane diye adlandýrýlan Karantina binalarý yapýlmýþtýr.
Bunlardan Büyük taaffuzhane aslýna yakýn bir durumda korunmaktadýr. O yýllarda burada görev yapan personellerin barýnmasý ve hizmet vermesi için Adanýn muhtelif yerlerine daðýnýk olarak 14 ayrý bloktan oluþan binalar yapýlmýþtýr.
Bulaþýcý hastalýklarýn ilerleyen Týp Bilimi ile birlikte Tehlike olmaktan çýkmasýndan sonra uzun yýllar atýf durumda kalan altyapýdan yararlanýlarak 1 Kasým 1955 yýlýnda Deniz ve Güneþ Tedavi Enstitüsü adý altýnda hizmete baþlayan hastanemiz o yýllarda hasta ve hizmet binalarý ayrý ayrý yerlerde olmak üzere daðýnýk bir þekilde faaliyet gösteriyordu.
Halen hastanemiz çatýsý altýnda bulunan ve eski bina diye adlandýrdýðýmýz blokun yapýlmasýndan sonra 1960 yýlýnda Kemik ve Mafsal Hastalýklarý Hastanesi kimliði ile faaliyet göstermeye baþlamýþ olup 1960 yýlýndan 1986 yýlýna kadar da Tek Dal Hastanesi olarak faaliyet sürdürmüþ yeni bina inþaatý ile yatak kapasitesi arttýrýlmýþtýr. 1986 yýlýndan buyana da Urla Devlet Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

URLA DEVLET HASTANESİ ÖNÜ

Bu firmaya ait kayıtlar 13160. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...