leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Istanbul
fx
English
YEREBATAN SARNICI
Bu firmaya ait kayıtlar 34217. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Türkiye/Istanbul/EMİNÖNÜ
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Tarihî Yarýmada’nýn ortasýnda bulunan Yerebatan Sarnýcý, 542 yýlýnda Bizans Ýmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafýndan Büyük Saray’ýn su ihtiyacýný karþýlamak üzere yaptýrýlmýþtýr. Suyun içinden yükselen mermer sütunlarýn arasýndaki ihtiþamýndan dolayý halk tarafýndan “Yerebatan Sarayý” olarak da anýlmaktadýr. Yabancý kaynaklarda geçen “Basilika (Basilica)” isminin ise sarnýcýn yakýnýnda bulunan Ilius Basilikasý’ndan geldiði rivayet edilir.

Yerebatan Sarnýcý 9.800 m2’lik bir alaný kapsayan dev bir yapýdýr. Burada her biri 9 metre yüksekliðinde 336 sütun bulunmaktadýr. Belirli aralýklarla dikilen bu sütunlar, her sýrada 28 tane olmak üzere 12 sýra meydana getirirler. Suyun içerisinde yükselen bu sütunlar uçsuz bucaksýz bir ormaný hatýrlamakta ve ziyaretçiyi sarnýca girer girmez etkilemektedir.

Sarnýcýn kuzeybatý köþesindeki iki sütunun altýnda kaide olarak kullanýlan iki Medusa baþý Roma Çaðý heykeltraþlýk sanatýnýn þaheser örneklerinden biridir. Medusa’yla ilgili mitolojiye dayandýrýlan birçok efsane bu sarnýcý daha da gizemli kýlar. Bir söylenceye göre Medusa yeraltý dünyasýnýn diþi canavarý olan üç Gorgonadan biridir. Bu üç kýz kardeþten yalnýzca yýlanbaþlý Medusa olumludur ve kendisine bakanlarý taþa çevirme gücüne sahiptir. O dönemde büyük yapýlarý ve özel yerleri kötülüklerden korumak amacýyla Gorgona kafalarýnýn resim ve heykellerinin konulduðu, Medusa’nýn da bu düþünceyle buraya yerleþtirildiði zannedilmektedir. Bir baþka rivayete göre Medusa siyah gözleri, uzun saçlarý ve güzel vücudu ile övünen bir kýzdý. Uzun zamandan beri Zeus'un oðlu Perseus'u sevmektedir. Bu arada Athene de Perseus'u sevmekte ve Medusa'yý kýskanmaktadýr. Bunun için Athene, Medusa'nýn saçlarýný korkunç yýlanlar biçimine sokar. Artýk Medusa kime baksa, baktýðý kimse taþ kesilir. Daha sonra onu bu biçimde gören Perseus heyecanla Medusa'nýn büyülendiðini düþünerek baþýný keser, baþýný eline alýp düþmanlarýný taþa çevirerek birçok savaþlar kazanýr. Bu vakýadan sonra Medusa'nýn eski Bizans'ta kýlýç kabzalarýna ve sütun kaidelerine ters ve yan olarak iþlendiði söylenmektedir.

Sarnýç kurulduðundan günümüze kadar çeþitli onarýmlardan geçmiþtir. Osmanlý Ýmparatorluðu Dönemi’nde iki defa restore edilen sarnýcýn ilk onarýmý III. Ahmet zamanýnda (1723) Mimar Kayserili Mehmet Aða tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýkinci onarým ise Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) zamanýnda olmuþtur. Cumhuriyet Dönemi’nde de sarnýç 1987’de Ýstanbul Belediyesi tarafýndan temizlenerek ve bir gezi platformu yapýlmak suretiyle ziyarete açýlmýþtýr. 1994 Mayýsý’nda yeniden büyük bir temizlik ve bakýmdan geçmiþtir.

Ýstanbul gezi programlarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olan bu gizemli mekâna, bugüne kadar ABD eski Baþkaný Bill Clinton’dan tutun Hollanda Baþbakaný Wim Kok’a, Ýtalyan eski Dýþiþleri Bakaný Lamberto Dini’den Ýsveç eski Baþbakaný Göran Persson’a ve Avusturya eski Baþbakaný Thomas Klestil’e kadar birçok kiþi konuk oldu.

Hâlihazýrda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi iþtiraklerinden Kültür A.Þ. tarafýndan iþletilen Yerebatan Sarnýcý, müze olmanýn yanýnda ulusal ve uluslararasý birçok etkinliðe ev sahipliði yapmaktadýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi