KENTSEL ALANLAR

KOOPERATİFLER NİKSAR

Görüntülenme - 8504 Yorum Ekle

Hakkımızda

Ýnþaat sektöründe kentin geride kalan yaklaþýk 25 yýlýna nazaran yaþanan görülmemiþ hareketlilik esnafa can suyu oldu. Belediyenin öncülük ettiði Nik-Derebað konutlarýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Duran Yadigâr; gelinen aþamadan duyduðu memnuniyeti belirterek þirket yetkilileri Kadir Ýncir ve Mustafa Abakay'a teþekkür etti.
Tokat'ýn Niksar ilçesinde en önemli istihdam alanlarýndan birini oluþturan inþaat sektörü aldý baþýný gidiyor. Gün geçmiyor ki kentin dört biryanýnda konut yapýmýna yönelik gerek ferdi gerekse toplu konut yapýmý için kollar sývanmasýn. Niksar Belediyesi'nin öncülük ettiði toplam 132 dairelik iki proje son hýzla devam ederken ayný zamanda sektörün canlanmasý ve konut üretiminin artýrýlmasý açýsýndan da örnek teþkil ediyor. Ýnþaat alanlarýnýn çoðalmasý sektöre hitabeden esnaf camiasýnýn da yüzünü güldürüyor. Malzeme ihtiyacýndan kapý-pencere üretimine kadar gerekli tüm ürünlerin kentten temin edilmesine özen gösteriliyor.

Zamanýndan önce teslim gündemde
Bu arada Belediyenin öncülük ettiði konut yapý projelerinin ikincisi olan ve yapýmýna 6 ay önce baþlanan Niksar Belediyesi 2nci Etap Nik-Derebað Kooperatif Evleri'nde de önemli mesafe kaydedildi. Kullaným alaný 140 metrekare olarak planlanan 3 blok, 66 daireden oluþan konutlarýn kaba inþaatý tamamen bitirildi. Konutlarda vatandaþýn rahatça bir yaþam sürmesi bakýmýndan her þey düþünülmüþ. Daireler 3 yatak odasý, 1 oturma salonu ve oturulabilir mutfak ile kilerden oluþuyor. Konutlarda göze çarpan diðer bir ayrýcalýk ise temizlik açýsýndan balkonlarda musluk bulunmasý. Alýnan bilgiye göre A Blok'un iç kaba ve alçý sýva iþlemleri tamamlandý. Kapý-pencere doðramalarý takýlýyor ve asansör teþkilatýnýn ray sistemleri monte edildi. Banyo ve WC'ler de kalebodur döþenmesine baþlandý. Çalýþmalarýn bu süratle devam etmesi halinde konutlarýn 2011 yýlý içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Ýncir ve Abakay referans gözüyle bakýyorlar
Nik-Derabað Kooperatif Evleri þirket yetkilileri Kadir Ýncir ile Mustafa Abakay yaptýklarý deðerlendirmede; en önemli hedeflerinin konut sahiplerine taahhüt edilenin ötesinde ihtiyaç duyulan alanlara yaptýklarý ekstra düzenlemelerle memnuniyeti ön planda tutmak olduðunu belirttiler. Ýncir ve Abakay gelecekte referans oluþturmasý bakýmýndan Nik-Derebað Konutlarýndaki çalýþmalarýn büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüðünü ifade ettiler. Öte yandan konutlarýn tamamýnýn satýldýðý farklý mazeretleri nedeniyle ayrýlmak isteyenlerin yerine de çok sayýda taleplinin yedek üye sýfatýyla baþvurduðu öðrenildi.

Yadigâr gidiþattan memnun
Niksar Belediye Baþkaný Duran Yadigâr, inþaat sektöründe yaþanan hareketliliðin ekonomik olarak þehre de yansýdýðýný söyledi. Yapýmý devam eden konutlarda bir dizi incelemelerde bulunan Yadigâr, yetkililerden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Nik-Derebað konutlarýnda 6 ay gibi kýsa sürede gelinen aþamadan memnuniyetini dile getiren Niksar Belediye Baþkaný Yadigâr, konutlarýn taahhüt edilen süreden önce bitirmeyi planladýklarýný belirten þirket yetkilileri Kadir Ýncir ve Mustafa Abakay'a teþekkür etti.

Etiketler

kentsel alan mekan ev hane bina toplu yapı inşaat inşa etmek satış

Yorum Ekle