ANKARA EMİTT 2011 FUAR STAND Ankara | Sanal Tur | Mekan360.com

ANKARA EMİTT 2011 FUAR STAND

Görüntülenme - 3901 Yorum Ekle

Hakkımızda

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti, Ankara ilinin merkezi olan þehir, Türkiye'nin en kalabalýk ikinci, dünyanýn ise en kalabalýk otuz sekizinci kentidir. Topraklarýnýn büyük bölümü Ýç Anadolu Bölgesi'nin Yukarý Sakarya bölümünde yer alýr. Türkiye'nin coðrafi merkezine yakýn olduðu için, hem konum hem de iþlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapýlýr. Ankara, kedisi, keçisi ve bu keçinin yünü, tavþaný, armudu, balý, çiðdemi ve Kalecik Karasý denilen misket üzümü ile ünlüdür. Ortalama 938 m rakýma sahip olan  kentin nüfusu, 2008 yýlý ADKS sayýmýna göre 4,548,939 kiþidir. Bilinen tarihi en az 10 bin yýl öncesine, Eski Taþ Çaðý'na ulaþan Ankara, Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalýlarý, Ahameniþleri (Persler), Makedonyalýlarý, Galatlarý (Keltler), Romalýlarý, Selçuklularý ve Osmanlýlarý aðýrlamýþ, Batý ve Doðu medeniyetlerine ev sahipliði yapmýþtýr. Geçmiþte, Galatlar'ýn bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasýnda Friglere baþkentlik eden kent, 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyeti'ne baþkentlik etmektedir.

Etiketler

emitt fuar katilimci firma yerel yonetim 360 sanal tur virtual tour mekan360 turizm seyahat fair belediye vali valilik il kultur mudurlugu iktm

Görüşler ()

Yorum Ekle